ระบบฐานข้อมูลบทความวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นระบบที่เก็บรวบรวมบทความจากการวิจัยประกอบการเรียนรายวิชา 450 112 การศึกษาเอกเทศ ของหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ โดยเน้นงานวิจัยในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

บทความวิจัยเอเชียศึกษาถูกจัดเก็บตามหมวดหมู่ปีการศึกษาและสาขาวิชา  ในแต่ละหัวข้อบทความวิจัย ประกอบด้วย ชื่อผู้จัดทำ บทคัดย่อ และไฟล์บทความวิจัยฉบับเต็ม  นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดไฟล์บทความวิจัยที่สนใจ เพื่อนำไปศึกษาเป็นแนวทางในการทำวิจัยต่อไป

การค้นหาบทความวิจัย

นักศึกษาสามารถค้นหาบทความวิจัยได้ 2 วิธี ดังนี้

  1. ค้นหาบทความวิจัยโดยพิมพ์คำค้น ในช่อง “ค้นหาบทความวิจัย”
  2. ค้นหาบทความวิจัยจากหัวข้อ “หมวดหมู่บทความวิจัย” โดยเลือก “ปีการศึกษา” หรือ “สาขาวิชา”

1. ค้นหาบทความวิจัย

2. หมวดหมู่บทความวิจัย