บทบาททางการทูตของโจวเอินไหล ค.ศ. 1920 – 1976

โดย นางสาวภูริษา  ใจเย็น

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาททางการทูตของโจวเอินไหล ค.ศ. 1920 – 1976 เนื่องจาก โจวเอินไหลเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์จีนที่มีวาทกรรมทางการทูตเหนือกว่าบุคคลอื่นทั้งวิธีการต่อสู้ การแย่งชิงอำนาจในทางการเมืองระหว่างประเทศ ทำให้ได้เปรียบในการเจรจานำมาซึ่งผลประโยชน์ต่อประเทศจีน ดังนั้น บทความนี้จึงมุ่งศึกษาบทบาททางการทูตทั้งก่อนและหลังจากขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยต้องการศึกษาถึงสภาพสังคมและเศรษฐกิจในช่วงก่อนและหลังปฏิวัติ ค.ศ.1920-1976 บทบาทและความสำคัญทางการทูตและผลจากการดำเนินงานการทูตของโจวเอินไหลที่มีส่วนสำคัญก่อให้เกิดการปฏิรูปประเทศจีนหลังยุคเหมาเจ๋อตุงและยังทำให้ประเทศเจริญก้าวหน้าในยุคเติ้งเสี่ยวผิงมาจนถึงปัจจุบัน ผลการวิจัยพบว่า สภาพสังคมและเศรษฐกิจก่อนเข้าสู่ระบอบคอมมิวนิสต์ประสบปัญหาความยากจนทำให้โจวเอินไหลเข้ามามีบทบาททางการทูตในพรรคคอมมิวนิสต์เพื่อการเจรจาแก้ปัญหาภายในประเทศกับพรรคก๊กมินตั๋งจนประสบความสำเร็จ ภายหลังการทูตของเขายังส่งผลให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์กับหลายประเทศซึ่งมีประโยชน์กับประเทศจีนอย่างมาก ทำให้ประเทศจีนพัฒนา อีกทั้งยังมีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจ ส่งผลให้ประเทศต่างๆทั่วโลกเริ่มให้ความสนใจและปรับปรุงความสัมพันธ์กับจีนเพื่อรักษาผลประโยชน์และเสถียรภาพทางการเมืองของชาติตนเองกับจีนซึ่งเป็นชาติใหญ่มีประชากรเป็นอันดับหนึ่งของโลก

ดาวน์โหลด บทความวิจัย
icon-pdf