การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนวดและสปาสมุนไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีนในประเทศไทย

ศึกษากิจกรรมและการเข้ารับบริการนวดสปาไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน ตลอดจนศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อการใช้บริการสปาสมุนไพรและนวดแผนไทย และศึกษาศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาธุรกิจบริการสปาสมุนไพรและนวดแผนไทยย่านพระรามเก้า – รัชดาภิเษก เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวชาวจีนในประเทศไทย

การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ: กรณีศึกษาเมืองคาชิวะโนฮา ประเทศญี่ปุ่น

ศึกษานโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะคาชิวะโนฮา ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพจากการพัฒนาเมืองอัจฉริยะคาชิวะโนฮาในช่วงปี ค.ศ. 2000 – ปัจจุบัน และศึกษาปัจจัยความสำเร็จของนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะคาชิวะโนฮา

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสินค้านำเข้าในประเทศไทยจากประเทศญี่ปุ่น

มุ่งเน้นวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสินค้านำเข้าในประเทศไทยจากประเทศญี่ปุ่น ช่วงปี พ.ศ. 2535-2564

ผลกระทบการค้าระหว่างประเทศไทยและจีนช่วงโควิด

ศึกษาเหตุจูงใจใดที่ทำให้ทั้งสองประเทศนี้ทำการค้าต่อกัน และจากการติดต่อค้าขายกันนี้จะได้รับประโยชน์อะไรหรือในด้านใด โดยการนำข้อมูลมูลค่าการค้าระหว่างจีน – อาเซียน มา เปรียบเทียบหาอัตราการเจริญเติบโตและข้อมูลด้านชนิดสินค้าที่ทำการค้าขายกันเพื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุการค้า

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยในประเทศเวียดนาม หลังสถานการณ์โควิด-19

ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยในประเทศเวียดนามหลังสถานการณ์โควิด-19 และเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยในประเทศเวียดนามหลังสถานการณ์โควิด-19 โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

วัฒนธรรมอาหารจีนในประเทศเกาหลีใต้ : กรณีศึกษาย่านอินชอนไชน่าทาวน์

ศึกษาประวัติความเป็นมาของวัฒนธรรมอาหารจีน และอัตลักษณ์ของอาหารจีนในอินชอนไชน่าทาวน์ และศึกษาความนิยมในอาหารจีนของคนเกาหลีใต้

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของประเทศเกาหลีใต้ที่นิยมในแต่ละฤดู

ศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่นิยมของประเทศเกาหลีใต้ และศึกษาสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อการไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

การส่งเสริมการท่องเที่ยวของเกาหลีใต้ผ่านรายการ [TREASURE X Korea Tourism Organization] FIND YOUR KOREA

ศึกษาที่มาและรูปแบบของรายการ FIND YOUR KOREA และศึกษาองค์ประกอบการท่องเที่ยวของที่ปรากฏในรายการ FIND YOUR KOREA

การศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยซีรีส์ เรื่อง Hometown Cha Cha Cha

ศึกษารูปแบบสถานที่ท่องเที่ยวที่ปรากฏในซีรีส์ เรื่อง Hometown Cha Cha Cha กิจกรรมที่สำคัญ อาหาร ของขึ้นชื่อ และของที่ระลึกของเมืองโพฮัง เพื่อนัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยซีรีส์ เรื่อง Hometown Cha Cha Cha

กระแสความนิยมของไอดอลในประเทศเกาหลีใต้ที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวและการโปรโมตสินค้าของประเทศเกาหลีใต้

ศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวของประเทศเกาหลีใต้ผ่านไอดอล และเพื่อศึกษากลยุทธ์การตลาดของสินค้าประเทศเกาหลีใต้ผ่านการส่งเสริมของไอดอล

การศึกษาเปรียบเทียบ:การให้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ศึกษาเปรียบเทียบการให้บริการแฟรนไชส์ร้านอาหารจากประเทศญี่ปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแฟรนไชส์ร้านอาหารจากญี่ปุ่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาในญี่ปุ่น กรณีศึกษาอุทยานธรณีโลกโทยะโกะอุสุซัง

ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้อุทยานธรณีโทยะโกะอุสุซังได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นอุทยานธรณีโลก และศึกษาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวของอุทยานธรณีโลกโทยะโกะอุสุซัง รวมถึงศึกษาวิถีชีวิตและการเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ภัยพิบัติของชุมชนรอบภูเขาไฟอุสุและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์การตลาดและปัจจัยในการเลือกซื้อสินค้าจาก Don Don Donki

ศึกษาความเป็นมาและข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการตลาดและปัจจัยในการเลือกซื้อสินค้าจาก Don Don Donki ในประเทศไทย รวมถึงปัจจัยในการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค พฤติกรรมในการเลือกซื้อและความพึงพอใจของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าจาก Don Don Donki ในประเทศไทย

ทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติในภูมิภาคชูโงะคุ ประเทศญี่ปุ่น

ศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศึกษาสิ่งอำนวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และเพื่อพัฒนาแผนการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในภูมิภาคชูโงะคุ ประเทศญี่ปุ่น

กระแสหมูกระทะในญี่ปุ่น

ศึกษาจุดเริ่มต้นของกระแสหมูกระทะ รูปแบบเมนูหมูกระทะ ขั้นตอนการรับประทาน การตกแต่งของร้านหมูกระทะ และแนวคิดทางการตลาดเบื้องหลังของกระแสหมูกระทะในจังหวัดโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนวดและสปาสมุนไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีนในประเทศไทย

ศึกษากิจกรรมและการเข้ารับบริการนวดสปาไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน ตลอดจนศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อการใช้บริการสปาสมุนไพรและนวดแผนไทย และศึกษาศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาธุรกิจบริการสปาสมุนไพรและนวดแผนไทยย่านพระรามเก้า – รัชดาภิเษก เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวชาวจีนในประเทศไทย

ทำเลที่ตั้งและการบริการของธุรกิจโรงแรม กรณีศึกษา โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ประเทศจีน

ศึกษาทำเลที่ตั้ง สินค้าและการบริการของโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ประเทศจีน

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามเส้นทางรถไฟใต้ดินในเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

ศึกษาเส้นทางรถไฟใต้ดินของเซี่ยงไฮ้ และเพื่อศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวในเซี่ยงไฮ้ รวมถึงเพื่อศึกษาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสถานที่ท่องเที่ยวเซี่ยงไฮ้

การศึกษารูปแบบการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของสาธารณรัฐประชาชนจีน: กรณีศึกษา มหานครฉงชิ่ง

ศึกษานโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในมหานครฉงชิ่งจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 ปี ตั้งแต่ฉบับที่ 12 – 14 และผลกระทบภายหลังการพัฒนา วิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้มหานครฉงชิ่งกลายเป็นเมืองอัจฉริยะ