ปัจจัยที่ส่งผลให้ประเทศเวียดนามประสบความสำเร็จในการควบคุมโรคระบาด covid-19

นางสาววิชชุลดา พักแดง

บทคัดย่อ

สารนิพนธ์เรื่องปัจจัยที่ส่งผลให้ประเทศเวียดนามประสบความสำเร็จในการควบคุมโรคระบาด covid-19 มีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัส covid-19 ในประเทศเวียดนาม เพื่อศึกษาบทบาทของรัฐบาลในการจัดการด้านสาธารณสุข รวมไปถึงมาตรการท้องถิ่นในการควบคุมโรคระบาดของประเทศเวียดนาม และเพื่อศึกษาพฤติกรรมความตระหนักต่อการป้องกันตนเองของชาวเวียดนามและการตอบรับนโยบายของการป้องกันโรคระบาด covid-19 ของชาวเวียดนาม ซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสาร เว็บไซต์ ตลอดจนข่าวสาร และเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาข้อมูล โดยมีศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม ค.ศ.2020 ถึงเดือนมกราคม ค.ศ.2021 จากนั้นได้นำข้อมูลทั้งหมด มาวิเคราะห์ในรูปแบบ การวิเคราะห์เชิงพรรณนา การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) การวิเคราะห์เชิงบรรยายประกอบกับตาราง และการวิเคราะห์เชิงแผนที่

ผลการศึกษาพบว่า เมื่อทราบว่าประเทศจีนเกิดการระบาดของไวรัสที่ไม่ทราบชื่อ รัฐบาลเวียดนามตัดสินใจตั้งคณะกรรมการการป้องกันการแพร่ระบาดแห่งชาติทันทีเพื่อรับมือกับปัญหาการระบาด รัฐบาลเวียดนามได้ออกมาตรการ ข้อบังคับในการป้องกันการแพร่ระบาดของ covid-19 ก่อนพบผู้ติดเชื้อ และบังคับใช้ทันทีเมื่อพบผู้ติดเชื้อรายแรก และจากการศึกษาพบว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม 2020 – เดือนมกราคม 2021 ประเทศเวียดนามเกิดการระบาดของไวรัส covid-19 โดยสามารถแบ่งช่วงเวลาการระบาดได้ออกเป็น 3 ครั้ง ได้แก่ การระบาดครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม 2020 การระบาดครั้งที่ 2 เดือนสิงหาคม 2020 และการระบาดครั้งที่ 3 เดือนธันวาคม 2020 ซึ่งเมืองดานัง เป็นพื้นที่ที่พบจำนวนผู้ติดเชื้อสูงที่สุด เนื่องจากเป็นเมืองที่มีปฏิสัมพันธ์ทางประชากรสูงจากภายนอกทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ จากปัญหาดังกล่าวของรัฐบาลกลาง และรัฐบาลท้องถิ่นของเวียดนามนำมาซึ่งการออกมาตรการท้องถิ่นที่บังคับใช้ในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งความเข้มงวดของทางการเวียดนาม นำมาซึ่งการสร้างความมั่นใจในการจัดระเบียบสังคมและความปลอดภัย การมีบุคลากรทางการแพทย์ที่เพียงพอ รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อช่วยในการทำงาน รวมถึงการให้การรับรองได้ว่าชุมชนจะให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและการรักษาความปลอดภัยทางสังคมซึงเป็นองค์ประกอบสำคัญและจำเป็นสำหรับประเทศเวียดนาม ในการรักษาความสำเร็จในการต่อสู้กับไวรัส covid-19 ในปัจจุบัน

บทความวิจัยฉบับเต็ม