การวิเคราะห์โครงสร้างการเล่าเรื่องในอนิเมชั่นเรื่อง Tokyo Godfathers

ศึกษาโครงสร้างการเล่าเรื่อง และวิเคราะห์ตัวละครเอกและลักษณะนิสัยในแอนิเมชั่นเรื่อง “Tokyo godfathers”