ปัญหาความขัดแย้งของจีนและเกาหลีใต้ภายใต้ประเด็นการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธ THAAD : ค.ศ. 2015-2019

นางสาววรวรรณ ศิลาวรรณา

บทคัดย่อ

สารนิพนธ์ “ปัญหาความขัดแย้งของจีนและเกาหลีใต้ภายใต้ประเด็นการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธ THAAD : ค.ศ. 2015-2019” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตรของ
ประเทศจีนที่มีต่อประเทศเกาหลีใต้และเพื่อศึกษานโยบายและการดำเนินการแก้ไขปัญหาของประเทศเกาหลีใต้ที่มีต่อมาตรการคว่ำบาตรของประเทศจีน

จากผลการศึกษาพบว่าเกาหลีใต้ได้รับผลกระทบในด้านต่างๆ ปัญหาความขัดแย้งของจีนและเกาหลีใต้ภายใต้ประเด็นการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธ คือถูกรัฐบาลจีนคว่ำบาตรอุตสาหกรรมบันเทิง แทรกแซงกิจการค้าปลีก รวมไปถึงคว่ำบาตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเกาหลีใต้ ซึ่งสร้างความเสียหายแก่เศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากจีนเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญอันดับหนึ่งของเกาหลีใต้ ทำให้เกาหลีใต้ต้องหาทางแก้ไขความขัดแย้งภายใต้ประเด็นการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธนี้ โดยวิธีการที่เกาหลีใต้แก้ไขปัญหานี้คือ มีการฟ้องร้องต่อ WTO ดำเนินนโยบาย 3 No ของรัฐในการแก้ไขปัญหา รวมไปถึงนโยบายมุ่งใต้ใหม่เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอนาคตจากการที่ผูกขาดการค้ากับประเทศมหาอำนาจมากเกินไป จากความสัมพันธ์ที่เย็นชามาตลอดระยะเวลามากกว่า 1 ปีภายใต้ความขัดแย้งครั้งนี้ ท้ายที่สุด จีนก็ยอมเจรจากับเกาหลีใต้และยกเลิกการคว่ำบาตรนี้ไป

บทความวิจัยฉบับเต็ม