การขยายธุรกิจของ LINE FRIENDS กรณีศึกษา BT21

นางสาวพรรณทิพา แสนบุญศิริ

บทคัดย่อ

สารนิพนธ์ “การขยายธุรกิจของ Line Friends: กรณีศึกษา BT21”: มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะและประเภทของสินค้า BT21 กลยุทธ์ทางด้านธุรกิจและการตลาดของ BT21และแนวโน้มการต่อยอดธุรกิจของ LINE FRIENDS จากการขายสินค้า BT21 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิ จากงานวิจัย บทความ เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ BT21 และ LINE FRIENDS เว็บไซต์ Official BT21 และ LINE Official รวบรวมข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหา รวมถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัท LINE จากการตลาดในอดีตและปัจจุบัน โดยนำเสนอในรูปแบบตารางTimeline และการบรรยาย ผลการศึกษาพบว่า ตั้งแต่ปี 2011 บริษัท LINE ปรับปรุงรูปแบบจากแอพพลิเคชั่นส่งข้อความระหว่างผู้ใช้แอพพลิเคชั่น เมื่อได้รับความนิยม จึงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart Portal เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด  LINE ต้องการขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดโลกเพื่อเพิ่มฐานลูกค้า และผลิตสินค้าใหม่ออกมา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า LINE จึงสร้างสรรค์สินค้าใหม่ ๆ อยู่เสมอ LINE เนื่องจากในอดีตกลุ่มลูกค้าส่วนมากจะเป็น Gen X แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีและความก้ามหน้าทางเครื่องมือสื่อสาร รวมถึงอินเตอร์เน็ตนั้นพัฒนาอย่างก้าวไกล LINE มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่ หรือ Gen Z เนื่องจาก ลูกค้าช่วงอายุนี้ถือเป็นลูกค้าที่ใช้บริการของ LINE มากที่สุดในปัจจุบัน การตอบสนองความต้องการชองคนรุ่นใหม่ และความต้องการของสังคมในปัจจุบัน นับว่าเป็นความสามารถทางวางแผนการตลาด กลยุทธ์ที่ดี สามารถต่อยอดธุรกิจให้เป็นที่นิยมต่อไปในปัจจุบันและอนาคต

บทความวิจัยฉบับเต็ม