แนวทางการวิจัยและพัฒนาสินค้าในประเทศจีน

นางสาวบงกชกร อัศวธีระเสถียร

บทคัดย่อ

ช่วงเริ่มต้นของยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของจีน ภาพลักษณ์ของสินค้าจีน โดยเฉพาะโทรศัพท์ มือถือนั้นไม่ค่อยดีนัก แต่ประเทศจีนได้มีการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อคุณภาพ ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจเรื่องแนวทางการวิจัยและพัฒนาสินค้าในประเทศจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานโยบายการพัฒนาสินค้า การส่งออก และระบบ Supply Chain ของอุตสาหกรรมมือถือของจีน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ จากการรวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงพรรณนา รวมถึงดำเนินการรวบรวมแบบสอบถามผู้ใช้โทรศัพท์มือถือจากจีน มาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา และนำเสนอด้วยแผนภูมิประกอบการบรรยาย

จากการศึกษาพบว่า ประเทศจีนได้มีการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างก้าวกระโดด โดยเริ่มจากนโยบายสำคัญคือ นโยบายการรับและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ (technology transfer) การสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจเกิดใหม่ด้านเทคโนโลยี (tech start-up) การรับและถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านการควบรวมกิจการ (merger & acquisition) และการร่วมลงทุนกับต่างชาติ (joint venture) ด้วยความที่จีนมีกำลังแรงงานที่มากกว่า ทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำกว่า ส่งผลให้จีนมีข้อได้เปรียบในเรื่องของราคา นอกจากนี้เรื่องของ Supply Chain ก็เป็นสิ่งสำคัญ ดังเช่นกรณีศึกษาของ Huawei ที่มีการรวบรวม partner ที่มีความชำนาญในด้านการผลิตชิ้นส่วนหรือระบบปฏิบัติการ เช่น กล้อง Leica และชิป Kirin ที่ส่งผลถึงยอดขายที่ประสบความสำเร็จ รวมถึงสามารถออกแบบการทำงานของชิปให้สอดคล้องกับซอฟต์แวร์ภายในเครื่อง และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้  และจากการวิเคราะห์ทัศนคติและความพึงพอใจของผู้บริโภคไทยต่ออุตสาหกรรมมือถือของจีน ชี้ให้เห็นว่าปีล่าสุดที่ซื้อโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีนส่วนใหญ่คือ ปีค.ศ. 2019 รองลงมาคือ 2018 ซึ่งสอดคล้องกับมูลค่าการส่งออกสินค้าด้านเทคโนโลยีของประเทศจีนในปี 2018 ที่ได้กลับมาโตขึ้น นอกจากนี้ปัจจัยด้านราคาก็เป็นส่วนสำคัญที่กลุ่มตัวอย่างได้ประเมินว่า ราคาโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีนเหมาะสมกับคุณภาพ และยังเห็นถึง พฤติกรรมของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีนในปัจจุบัน ที่เน้นใช้งานสื่อโซเซียลมีเดีย ทำให้ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีน และ แหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือตราสินค้าจีนนั้นจากกระทู้/ รีวิวจากผู้ใช้ จากสื่อโซเซียลมีเดียเป็นส่วนใหญ่

บทความวิจัยฉบับเต็ม