วิเคราะห์ลักษณะตัวละครหลักในอนิเมะเรื่อง A whisker away

นางสาวณกมล เหลืองประเสริฐ

บทคัดย่อ

สารนิพนธ์เรื่อง วิเคราะห์ลักษณะตัวละครหลักในอนิเมะเรื่อง A whisker away มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการลักษณะการแสดงออกของตัวละครหลักในเรื่องและเพื่อศึกษาสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของตัวละคร โดยใช้แนวความคิดอะมะเอะและทฤษฎีบุคลิกภาพมาวิเคราะห์ เช่น ลักษณะนิสัย สาเหตุการกระทำของตัวละคร โดยจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและจากการค้นคว้าเอกสารและสื่อภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้อง

ผลการศึกษาวิเคราะห์ลักษณะตัวละครหลักในอนิเมะเรื่อง A whisker away ทำให้เข้าใจที่มาและลักษณะนิสัยของตัวละคร ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมตัวละคร และลักษณะนิสัยสังคมคนญี่ปุ่นที่ส่งผลต่อตัวละคร โดยจะเห็นได้ว่าทุกการกระทำของตัวละครจะมีที่มาของการกระทำ รวมไปถึงลักษะนิสัยของของตัวละครที่สะท้อนให้เห็นลักษณะของคนในสังคมญี่ปุ่น