มุมมองความคิดผ่านตัวละครเอกในภาพยนตร์เรื่อง Departure ความสุขนั้น…นิรันดร

โดย นางสาวอรยุวดี    ลุสมบัติ

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงทางความคิดของตัวละครเอกและศึกษานัยความหมายของการเดินทางจากภาพยนตร์เรื่อง Departure ความสุขนั้น…นิรันดร   โดยศึกษาจากแนวคิดการวิเคราะห์ตัวละคร ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิกมันด์   ฟรอยด์และทฤษฎีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงศึกษาจากแนวคิดทางศาสนาที่มีอิทธิพลต่อความคิดความเชื่อของคนญี่ปุ่น และแนวคิดเรื่องการเดินทางและความตายของคนญี่ปุ่น

ผลการวิจัยพบว่าตัวละครเอกมีปมปัญหาที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความความคิด 2 เรื่องคือด้านการงาน และความสัมพันธ์ของตัวละครเอกกับพ่อในอดีต ทั้งสองเรื่องนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้ตัวละครเกิดความเปลี่ยนแปลงทางความคิดและทัศนะคติ ส่วนนัยความหมายของการเดินทางในภาพยนตร์เรื่องนี้แบ่งออกเป็น 2 เรื่องคือ การเดินทางทางความคิดของตัวละครเอกที่นำไปสู่การเปลี่ยนและการเดินทางของคนตายเพื่อไปสู่อีกภพหนึ่ง ซึ่งทั้งสองเรื่องนั้นได้เชื่อมกันเป็นสายทางคู่ขนานระหว่างการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าของคนที่ยังมีชีวิตอยู่กับความสุขอันเป็นนิรันดร์ของวิญญาณ

ดาวน์โหลด บทความวิจัย
icon-pdf