มุมมองความคิดผ่านตัวละครเอกในภาพยนตร์เรื่อง Departure ความสุขนั้น…นิรันดร

โดย นางสาวอรยุวดี    ลุสมบัติ

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงทางความคิดของตัวละครเอกและศึกษานัยความหมายของการเดินทางจากภาพยนตร์เรื่อง Departure ความสุขนั้น…นิรันดร   โดยศึกษาจากแนวคิดการวิเคราะห์ตัวละคร ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิกมันด์   ฟรอยด์และทฤษฎีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงศึกษาจากแนวคิดทางศาสนาที่มีอิทธิพลต่อความคิดความเชื่อของคนญี่ปุ่น และแนวคิดเรื่องการเดินทางและความตายของคนญี่ปุ่น

Read more

ART FOR ALL มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ กรณีศึกษา การแสดงชุด Hand in Hand

โดย นางสาวเมธิชา  อุบลเลิศ

บทคัดย่อ

ในสังคมปัจจุบันได้มีการแบ่งแยกความเป็นมนุษย์ออกห่างจากกันมากขึ้นโดยมองผ่านศักดิ์และสิทธิที่ทุกคนพึงมี และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้พิการได้ถูกเลือกปฏิบัติในหลายด้าน ยกตัวอย่างเช่น การไม่รับคนพิการเข้าสถานศึกษา  หรือการไม่รับคนพิการเข้าทำงาน ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้คนพิการไม่มีโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป

Read more

ซานเหมาพเนจร : การ์ตูนสะท้อนสังคมจีนสมัยสงครามต่อต้านญี่ปุ่น

โดย นางสาวนันทิกานต์ ณ น่าน

บทคัดย่อ

บทความทางวิชาการเรื่อง  ซานเหมาพเนจร : การ์ตูนสะท้อนสังคมจีนสมัยสงครามต่อต้านญี่ปุ่น  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา วิถีชีวิตสังคมจีนสมัยต่อต้านสงครามญี่ปุ่น พฤติกรรมของคนจีนในสมัยนั้นที่ปรากฏผ่านตัวการ์ตูน และศึกษาลักษณะการแต่งเรื่อง เป้าหมายการเสียดสีสังคมของผู้แต่ง

Read more

การเผยแพร่วัฒนธรรมอเมริกาสู่วัฒนธรรมเกาหลี กรณีศึกษาละครเวที Catch me if you can

โดย นางสาวปิยะรัตน์ ไชยสวน

บทคัดย่อ

บทความทางวิชาการถ่ายทอวัฒนธรรมตะวันตกสู่ตะวันออกกรณีศึกษา ละครเวที Catch me if you can โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาเรื่องการถ่ายทอดวัฒนธรรมในประเทศเกาหลีผ่าน ละครเวที Catch me if you can

Read more

ลูน่าซี (LUNA SEA) บทเพลงแห่งทะเลจันทรา

โดย นางสาวอุษณี  เปลี่ยนสิน

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอผลการศึกษาประวัติและพัฒนาการด้านผลงานดนตรีของวงลูน่าซี รวมถึงปัจจัยที่ทำให้วงประสบความสำเร็จ ตลอดจนอิทธิพลของวงที่ส่งผลต่อวงดนตรีร็อครุ่นต่อมาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากบทความบนอินเตอร์เน็ตและบทความจากสื่อสิ่งพิมพ์

Read more

โจโจ้ซังโศกนาฏกรรมแห่งรักสู่บทละครสาวเครือฟ้า

โดย นางสาวอาภาพรรณ  พูลสุขศิริ

บทคัดย่อ

การศึกษาบทความวิจัยในครั้งนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “โจโจ้ซังโศกนาฏกรรมแห่งรักสู่บทละครสาวเครือฟ้า” มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงความคิดของผู้หญิงที่สะท้อนผ่านภาพยนตร์โจโจ้ซังและสาวเครือฟ้า เพื่อศึกษาถึงอัตลักษณ์ทางเพศที่สะท้อนผ่านวาทกรรมสตรีเพศ อันแสดงถึงค่านิยมเรื่องเพศและความเสมอภาคระหว่างชายหญิงผ่านภาพยนตร์เรื่องโจโจ้ซัง และ เพื่อศึกษาภาพยนตร์ในเรื่องจิตวิทยาทางสังคมด้านทัศนคติ ผ่านตัวละครโจโจ้ซัง

Read more

สภาพสังคมของประเทศญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ปรากฎใน ภาพยนตร์เรื่อง Tokyo story

โดย นางสาวสุภาดา  อากาศภา

บทคัดย่อ

บทความวิจัยเรื่อง สภาพสังคมของประเทศญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่2 ที่ปรากฎในภาพยนตร์เรื่อง Tokyo story มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพสังคมของประเทศญี่ปุ่นหลังสงคราม โลกครั้งที่ 2 โดยเน้นไปที่ชีวิตความเป็นอยู่ และครอบครัวของคนญี่ปุ่นที่ปรากฎผ่านภาพยนตร์เรื่อง Tokyo story

Read more

อัตลักษณ์การสร้างภาพยนตร์ของอากิระ คุโรซาวา ผ่านภาพยนตร์ เรื่อง Seven Samurai

โดย นางสาวสุพิชญา  ดาประสงค์

บทคัดย่อ

บทความวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงลักษณะ อัตลักษณ์การสร้างภาพยนตร์ของอากิระ คุโรซาวา ผ่านภาพยนตร์ Seven Samurai เนื่องจากเขาเป็นผู้กำกับที่มีอิทธิต่อสังคมญี่ปุ่นและทั่วโลก
และยังมีเอกลักษณ์ในการนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นญี่ปุ่นผ่านภาพยนตร์ จึงได้ศึกษาผ่านตัวภาพยนตร์ และ ใช้ระบบสัญญะ สัญลักษณ์ศึกษาร่วม

Read more

Sada Abe ในภาพยนตร์ : ศึกษาเปรียบเทียบภาพยนตร์เรื่อง A Woman Called Sada Abe และ In the Realm of the Senses

โดย นางสาวสินีนาฏ  มาละอินทร์ 

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพนำเสนอของซาดะ อาบเบะที่ปรากฏในภาพยนตร์ A Woman Called Sada Abe  กับ In the realm of the senses  และเปรียบเทียบความเหมือนความต่างกับชีวประวัติของซาดะ อาเบะ

Read more

อัตลักษณ์และความเป็นท้องถิ่นนิยมที่สะท้อนผ่านตัวละครหลักในภาพยนตร์เรื่องอูด้ง

โดย นางสาววีริยา  โชติวงศ์ 

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตลักษณ์และความเป็นท้องถิ่นนิยมที่สะท้อนผ่านตัวละครหลักในภาพยนตร์เรื่องอูด้ง

Read more

AKB48 กับปรากฏการณ์ในสังคมญี่ปุ่น

โดย นางสาววิภาดา อิทธาภิชัย

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3ประการ ได้แก่ สาเหตุของความประสบความสำเร็จในด้านความนิยมของวง AKB48, ศึกษานัยยะของศิลปินกลุ่ม AKB48 ที่สะท้อนพฤติกรรมการฟังดนตรีของคนญี่ปุ่นและเพื่อศึกษาอิทธิพลทางวัฒนธรรมดนตรีJ-POPในต่างประเทศศึกษาโดยการรวบรวมเอกสารและบทความที่เกี่ยวข้องกับศิลปินกลุ่มAKB48ตั้งแต่ปี2006-2013และพฤติกรรมการบริโภคของคนญี่ปุ่น

Read more

การวิเคราะห์ตัวละคร เรื่อง ราโชมอน

โดย นางสาวพรไพลิน สุวรรณฉวี

บทคัดย่อ

สารนิพนธ์เรื่องนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อวิเคราะห์ตัวละครรวมถึงมูลเหตุหรือปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อลักษณะของตัวละครและศึกษาคุณค่าที่ได้จากการวิเคราะห์ลักษณะตัวละครในเรื่อง ราโชมอน

Read more

จอห์นนี่ คิตากาวะ อิทธิผลต่อรูปแบบการแสดงของ Johnny & Associates

โดย นางสาวปิยะนาถ บริสุทธิ์นฤดม

บทคัดย่อ

บทความวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา “ตัวตน” ของจอห์นนี่ คิตากาวะ ที่ส่งอิทธิพลต่อรูปแบบการแสดงดนตรีของ Johnny & Associates โดยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับจอห์นนี่ คิตากาวะและJohnny & Associates จากเอกสาร และบทความต่างๆ

Read more

บทบาทของผู้หญิงและอัตลักษณ์ในคณะละครเวทีหญิงล้วน “Takarazuka”

โดย นายนที  วายะมะ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสร้างและจุดเด่นในการสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมญี่ปุ่น  ตลอดจนการแสดงพฤติกรรม การแสดงความคิดเห็น และการใช้ประโยชน์จากการบริโภควัฒนธรรม

Read more

วัฒนธรรมอังกฤษสู่สังคมญี่ปุ่น กรณีศึกษา : ละครเวทีเรื่อง Elisabeth

โดย นางสาวชุติกาญจน์มหานาม

บทคัดย่อ

วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์นานาชาติ และของรัฐทั้งหลายนั้นได้ปรากฏหลักฐานให้ชนรุ่นหลังทราบว่ามีหลายชนชาติและหลายรัฐ สามารถพัฒนาตนเองไปสู่ความเจริญรุ่งเรื่อง พบกับความเสื่อมถอย กลับสู่การฟื้นฟู สลับสับเปลี่ยนกันไปตามสภาพเงื่อนไข

Read more

ละครคาบูกิ : กรณีศึกษาเทคนิคการแสดงของ Tamasaburo

โดย นางสาวกนกพร  ตั้นทวี

บทคัดย่อ

การศึกษาของสารนิพนธ์ในครั้งนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับละครคาบูกิ  ศิลปะการแสดงที่เก่าแก่ของประเทศญี่ปุ่นและได้รับความนิยมอย่างมากจนถึงปัจจุบันละครคาบูกิเป็นศิลปะการแสดงสำคัญของสามัญชนอย่างแท้จริงตั้งแต่เมื่อเริ่มถือกำเนิดขึ้นมา จากการแสดงเพลงและระบำของสตรีที่ชื่อ Okuni ในปี 1603 ที่วัด Izumo ของเกียวโต ต่อมาถูกใช้บังหน้าการทำงานของเหล่าโสเภณีจนถูกยกเลิกและทำให้บุรุษทำหน้าที่แสดงแทน

Read more

ความหมายในเชิงสัญลักษณ์ของกังฟูที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่อง นักเตะเสี้ยวลิ้มยี่ (Shaolin Soccer)

โดย นางสาวอาลิสา  จันทร์แย้ม 

บทคัดย่อ

บทความวิจัยเรื่อง ความหมายในเชิงสัญลักษณ์ของกังฟูที่ปรากฏในภาพยนตร์ฮ่องกงเรื่อง นักเตะเสี้ยวลิ้มยี่ (Shaolin Soccer) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหมายในเชิงสัญลักษณ์ของกังฟูในภาพยนตร์ฮ่องกงเรื่องนักเตะเสี้ยวลิ้มยี่ (Shaolin Soccer)

Read more

ห้าพยัคฆ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น (Bodyguards and Assassins ): บทบาทของคนเล็กๆในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

โดย นางสาว สายนภา วงศ์วิศาล

บทคัดย่อ

บทความวิจัยเรื่อง ห้าพยัคฆ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น (Bodyguards and Assassins ) บทบาทของคนเล็กๆในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของคนเล็กๆในสังคมที่มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเพื่อศึกษาบทบาททางชนชั้นต่างๆในสังคมจีนที่มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

Read more

บทบาทของสตรีจีนผ่านภาพยนตร์เรื่องซิวจิ่นวีรสตรีพลิกชาติ THE WOMAN KNIGHT OF MIRROR LAKE โดยผู้กำกับ Herman Yau

โดย นางสาวภาวิณี พูนเกษตรวัฒนา

บทคัดย่อ

บทความวิจัยเรื่อง บทบาทของสตรีจีนผ่านภาพยนตร์เรื่องซิวจิ่นวีรสตรีพลิกชาติ THE WOMAN KNIGHT OF MIRROR LAKE โดยผู้กำกับ Herman Yau มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของซิวจิ่นสตรีจีนในช่วงการปฎิวัติจีนและสภาพสังคมจีนในช่วงก่อนการปฏิวัติซินไห่โดยศึกษาจากการชมภาพยนตร์จีนเรื่อง ซิวจิ่นวีรสตรีพลิกชาติ THE WOMAN KNIGHT OF MIRROR LAKE โดยผู้กำกับ Herman Yau และทำการวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ ทางด้านเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์รวมตลอดถึงรวบรวมข้อมูลจากหนังสือและอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวกับเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ของ ซิวจิ่น สตรีที่เป็นผู้นำการปฏิวัติจีนคนแรกและสภาพสังคมจีนในช่วงก่อนการปฏิวัติซินไห่

Read more

เพลงป๊อปตะวันตก เพลงป๊อปเกาหลี อิทธิพลเพลงป๊อปตะวันตก

โดย นางสาววรัญชญา ลักษณะวิลาศ

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่องการสะท้อนประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นในสมัยเอโดะผ่านอนิเมชั่นเรื่องกินทามะ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นในสมัยเอโดะตั้งแต่ช่วงทาการปิดประเทศในปี 1630 ถึงช่วงเริ่มเปิดประเทศในช่วงปี 1853 และเพื่อศึกษาบทบาทของซามูไรในสมัยเอโดะตั้งแต่ช่วงทาการปิดประเทศในปี 1630 ถึงช่วงปฏิรูปเมจิที่สะท้อนผ่านอนิเมชั่นเรื่อง กินทามะ

Read more