อิทธิพลสถาปัตยกรรมกอทิกกรณีศึกษาวิหารนอเทรอดามในเมืองโฮจิมินห์

นายอติชาติ คำจันทร์

บทคัดย่อ

สารนิพนธ์เรื่อง “อิทธิพลสถาปัตยกรรมกอทิก กรณีศึกษาวิหารนอเทรอดามในเมืองโฮจิมินห์” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบทางสถาปัตยกรรม และการตกแต่งภายในวิหารนอเทรอดาม เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม  โดยศึกษาจากรูปแบบศิลปะที่ปรากฏภายในวิหารนอเทรอดาม เมืองโฮจิมินห์และศิลปะกอทิกในประเทศฝรั่งเศส

ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบทางสถาปัตยกรรมของวิหารนอเทรอดาม เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบกอทิกผสมนีโอ-โนมาเนสก์ โดยโครงสร้างภายในประกอบด้วยซุ้มประตูแบบโรมัน (Roman Arch) ดังจะเห็นได้จาก เสาที่หนา มีการใช้โค้งซุ้มอาร์เคดในระหว่างช่วงเสาส่วนหลังคาวิหารและหอระฆังที่แหลมสูงนั้น เป็นลักษณะสถาปัตยกรรมแบบกอทิก นอกจากนี้การตกแต่งภายในเช่น กระจกสี และประติมากรรมรูปนักบุญ รวมไปถึงไม้กางเขนด้านบนวิหารได้รับแรงบันดาลใจมาจากวิหารนอเทรอดาม กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส สร้างในราวคริสต์ศตวรรษที่ 12-14   สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงอำนาจและอิทธิพลของของฝรั่งเศสที่มีต่อเวียดนามในฐานะเมืองปกครอง โดยปรากฏในรูปของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก รูปแบบสถาปัตยกรรมและศิลปะ

ดาวน์โหลด บทความวิจัย

icon-pdf