การวิเคราะห์ลักษณะตัวละครหลักในแอนิเมชั่น กรณีศึกษา : แอนิเมชั่นเรื่อง โดราเอมอน

นางสาววิมลวรรณ เกียรติกิตตินันท์

บทคัดย่อ

สารนิพนธ์ “การวิเคราะห์ลักษณะตัวละครหลักในแอนิเมชั่น กรณีศึกษา : แอนิเมชั่นเรื่อง โดราเอมอน” มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ลักษณะตัวละคร โดราเอมอน ในเชิงสัญญะวิทยา (Semiology) ในรูปแบบแอนิเมชั่น โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและจากการศึกษาค้นคว้าหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์ตัวละครหลักในแอนิเมชั่นเรื่อง โดราเอมอน พบว่ารูปแบบคาแรกเตอร์ในการ์ตูนญี่ปุ่นมีหลากหลายประเภทมาก อาทิเช่น โมเอะ โลลิคอน โบโชโจ ฯลฯ แต่ละแบบจะเห็นความแตกต่างในด้านลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพอย่างชัดเจน ซึ่งมีลักษณะบางประเภทที่ตรงกับตัวละครในอนิเมชั่นเรื่อง โดราเอมอน อาทิเช่น ไจแอนท์ ที่มี่ลักษณะแบบซาโดะเดเระ คือ เป็นตัวละครที่มีความซาดิสม์ โหดร้ายขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่ ในบางครั้ง และสนใจเฉพาะสิ่งที่เขาให้ความสำคัญ เป็นต้น