ค่าเช่าทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมเพลงเกาหลี

นางสาวอรณิช จันทพราหมณ์

บทคัดย่อ

สารนิพนธ์ เรื่องค่าเช่าทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมเพลงเกาหลี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค่าเช่าทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมเพลงเกาหลี โดยมีวิธีการศึกษาจากสัญญาของการเป็นศิลปินเกาหลี โดยใช้เกณฑ์การตีความโดยการศึกษาปัจจัยในการแบ่งสรรค่าเช่าทางเศรษฐกิจระหว่างค่ายเพลงและนักร้องในบริษัท

ผลการศึกษาพบว่าค่าเช่าทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมเพลงเกาหลีผ่านการศึกษาจากสัญญาของการเป็นเด็กฝึกและศิลปินเกาหลี บริษัทต้นสังกัดก็ได้รับเงินเนื่องจากศิลปินไม่สามารถดำเนินการผลิตสินค้าเพลงในตลาดได้เองจึงต้องให้บริษัทต้นสังกัดเข้ามาเป็นนายทุนเพื่อจัดการด้านการผลิตและขายสินค้าเพลงให้รายรับที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าเพลงต่างๆ รายได้ไม่ได้ตกเป็นของศิลปินทั้งหมด โดยการเซ็นสัญญาที่ทางบริษัทต้องมีการตกลงร่วมและยินยอมจากทางเด็กฝึกหรือศิลปิน และตลอดระยะเวลาของเด็กฝึกและศิลปินที่อยู่ในบริษัทนั้นๆทางต้นสังกัดจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการฝึกซ้อม การเรียนการสอนต่างๆ อาหาร ที่พักอาศัย ค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ ค่ารักษาพยาบาล และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆตลอดระยะเวลาที่อยู่ในบริษัท ส่วนทางด้านของเด็กฝึกหัดเองจะต้องเต็มใจเข้ารับการฝึกต่างๆที่จัดขึ้นโดยบริษัทต้นสังกัด และศิลปินจะได้รับค่าเช่าทางเศรษฐกิจในรูปของค่าจ้างจากบริษัทหัก และเมื่อผลิตสินค้าขายในตลาดแล้วบริษัทต้นสังกัดจะได้รับเงินก็ต่อเมื่อรายได้จากการขายสินค้าสูงกว่าต้นทุนขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับการผลิต และการแบ่งสรรค่าเช่าทางเศรษฐกิจในบริษัทเล็กและใหญ่ก็จะต่างกัน ขึ้นอยู่กับการลงทุนและการประสบความสำเร็จของศิลปิน