วิเคราะห์สัญญะเกี่ยวกับความตาย”Reference and Symbolism”ที่ปรากฏในมิวสิกวีดีโอของ Red Velvet (레드 벨벳)

นางสาวอมินทร์ตรา คงคารัตน์

บทคัดย่อ

สารนิพนธ์ “วิเคราะห์สัญญะเกี่ยวกับความตายตาย Reference and Symbolism ที่ปรากฏในมิวสิกวีดีโอของRed Velvet (레드 벨벳)” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สัญญะและการอ้างอิง (Reference) ที่เกี่ยวกับความตาย รวมถึงการตีความถึงความตายที่ซ่อนอยู่ภายในมิวสิกวิดีโอ โดยศึกษาผ่านมิวสิกวิดีโอของ Red Velvet จำนวน 4 มิวสิกวิดีโอ

ผลการศึกษาพบว่าภายในมิวสิกวิดีโอของ Red Velvet มีสัญญะเกี่ยวกับความตายที่ซ่อนอยู่โดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้สี การตัดต่อ การใช้สัญญะเช่น อีกา ในการสื่อถึงความตาย การอ้างอิงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เช่นเหตุการณ์โศกนาฎกรรมเรือเซวอล การใช้จิตกรรมในการสื่อถึงความตาย เช่นการใช้บทภาพที่มีการอ้างอิงจากภาพ The Garden of Earthly Delights โดย Hieronymus Bosch ซึ่งเป็นศิลปินที่โดงดังจากการวาดภาพแนวยูโทเปีย หรือวันสิ้นโลก

ผลงานมิวสิกวิดีโอของ Red Velvet นั้นแสดงให้เห็นถึงภาพความตายถูกนำเสนอโดยไม่ขัดแย้งกับการรับรู้ทั่วไปของสังคม ซึ่งศิลปินมีกลวิธีในการนำเสนออย่างหลากหลาย