การวิเคราะห์ลักษณะตัวละครหลักในภาพยนตร์เรื่อง MOTHER (2563)

นางสาวพัชราภรณ์ พุ่มอรุณ

บทคัดย่อ

การวิเคราะห์ลักษณะตัวละครหลักในภาพยนตร์เรื่อง MOTHER (2563) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะตัวละครหลัก โดยใช้ทฤษฎีการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) มาใช้ในการวิเคราะห์

ผลการศึกษาวิเคราะห์ลักษณะตัวละครหลักในภาพยนตร์เรื่อง MOTHER (2563) ลักษณะของตัวละครหลักมีสาเหตุและเหตุผลมารองรับว่าเพราะเหตุใดตัวละครจึงมีลักษณะดังกล่าว โดยสิ่งที่ตัวละครหลักพบเจอ สภาพสังคมและประสบการณ์ที่พบตั้งแต่เด็กจนโตนั้นจะขัดเกลาและซึบซับเข้าไปในจิตใต้สำนึกของตัวละครหลักและส่งผลออกมาเป็นทัศนคติและพฤติกรรมของตัวละครหลัก