การวิเคราะห์องค์ประกอบ การละคร กรณีการศึกษาละครชุดเรื่อง บัณฑิตหน้าใส หัวใจว้าวุ่น (Sungkyunkwan Scandal) (2553)

นางสาวชนม์นิภา กิมาวะหา

บทคัดย่อ

สารนิพนธ์ การวิเคราะห์องค์ประกอบ การละคร กรณีการศึกษาละครชุดเรื่อง บัณฑิตหน้าใส หัวใจว้าวุ่น (Sungkyunkwan Scandal) (2553) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบของละครชุดในละครชุดเรื่อง บัณฑิตหน้าใส หัวใจว้าวุ่น (Sungkyunkwan Scandal) (2553) วิธีการศึกษาโดยวิเคราะห์องค์ประกอบในละครชุดผ่านหลักการการละครของอริสโตเติล 6 ประการเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาของละครชุด

ผลการวิจัยพบว่าละครชุดเรื่อง บัณฑิตหน้าใส หัวใจว้าวุ่น (Sungkyunkwan Scandal) (2553) มีผ่านองค์ประกอบของภาพยนตร์ ได้แก่ โครงสร้าง ตัวละคร ความคิด ภาษาที่ใช้ เพลง และภาพ คือต้องการสื่อให้เห็นประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น ในด้านของระบบชนชั้นความเหลื่อมล้ำระหว่างคนชนชั้นสูงและชนชั้นล่างที่ชนชั้นล่างถูกกดขี่จากชนชั้นสูง สังคมชายเป็นใหญ่ที่แฝงอยู่ในทุกสังคม