ยุครัฐประหาร : กรณีศึกษารัฐบาลจอมพลสฤษดิ์และปักจุงฮี

นางสาวกมลชนก สิทธิคุณ

บทคัดย่อ

สารนิพนธ์เรื่อง ยุครัฐประหาร : กรณีศึกษารัฐบาลจอมพลสฤษดิ์และปักจุงฮี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง รวมถึงการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตยในยุครัฐประหารของจอมพลสฤษดิ์และประเทศเกาหลีใต้ในยุครัฐประหารของนายพลปักจุงฮี

โดยมีวิธีการศึกษาคือวิธีค้นคว้าเอกสารโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ เอกสาร งานวิจัยที่ค้นคว้าจากหนังสือ งานวิจัย สารนิพนธ์ และแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่มีความน่าเชื่อถือ โดยข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการรวบรวม นำมาวิเคราะห์และสรุปข้อมูล

จากการศึกษาพบว่า การเข้ามามีอำนาจของรัฐบาลเผด็จการได้พัฒนาประเทศในด้าน สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ให้เติบโตขึ้น และสามารถสร้างเสถียรภาพทางการเมือง จนทำให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจ แต่ในทางกลับกันการสร้างรัฐธรรมนูญขึ้นมาเพื่อรักษาอำนาจของผู้นำทำให้ประชาชนขาดสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง จึงทำให้ภาคประชาสังคมต้องออกมาเรียกร้องเพื่อให้รัฐบาลแก้ไขรัฐธรรมนูญ ดังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ในประเทศไทย และ เหตุการณ์สังหารหมู่ที่กวางจูในเกาหลีใต้ ซึ่งพลังของภาคประชาสังคมนั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประชาธิปไตยเกิดขึ้นและสามารถโค่นล้มรัฐบาลเผด็จการที่มีอำนาจมอย่างยาวนานได้ แต่กระบวนการประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นเพียงระยะเวลาอันสั้น ซึ่งแตกต่างจากกระบวนประชาธิปไตยในเกาหลีที่มีความเข้มแข็งและสามารถกำจัดผู้นำเผด็จการออกไปได้