วิเคราะห์การแสดงคอนเสิร์ต (Concert) TAEMIN 2ND CONCERT T1001101 (2019)

นางสาวจินตนา มีช้าง

บทคัดย่อ

สารนิพนธ์ “วิเคราะห์การแสดงคอนเสิร์ต (Concert) TAEMIN 2ND CONCERT T1001101 (2019)” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบของการจัดแสดง การใช้เทคนิคบนเวที การใช้ความบันเทิงคอนเสิร์ต (Concert) TAEMIN 2ND CONCERT T1001101 (2019) ผู้วิจัยศึกษาผ่านการวิเคราะห์องค์ประกอบของคอนเสิร์ตผ่านหลักการการละครของอริสโตเติล 6 ประการเพื่อทำการวิเคราะห์เนื้อหาของคอนเสิร์ตในแต่ละการแสดง รวมถึงความคิดหลักของการทำการแสดง โดยผลการวิจัยพบว่าคอนเสิร์ตมีการนำวรรณกรรมเรื่อง ‘The Little Prince’ หรือชื่อภาษาไทยคือ เจ้าชายน้อย มาเป็นแก่นของการแสดง โดยให้ศิลปินเปรียบเป็นตัวละครหลักคือเจ้าชายน้อยและผู้ชมเป็นนักบินอวกาศที่มาพบกับเจ้าชายน้อยบนดาวดาวแห่งหนึ่ง การศึกษาและตีความองค์ประกอบในการแสดงทำให้ผู้ชมมีความเข้าใจเนื้อหาและสารที่คอนเสิร์ตต้องการจะสื่อมากขึ้น