THAAD กับความขัดแย้งจีน-เกาหลีใต้ : ศึกษาผลกระทบของความขัดแย้งที่มีต่ออุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีใต้

นางสาวณัทญา สุขผึ้ง

บทคัดย่อ

สารนิพนธ์ “THAAD กับความขัดแย้งจีน-เกาหลีใต้ : ศึกษาผลกระทบของความขัดแย้งที่มีต่ออุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีใต้” เพื่อศึกษาความสำคัญของกระแสวัฒนธรรมเกาหลีต่ออุตสาหกรรมบันเทิงในประเทศจีน ศึกษาผลของอิทธิพลอุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีใต้ต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมบันเทิงจีนในช่วงความขัดแย้งประเด็นข้อพิพาท THAAD และศึกษาบทบาทสำคัญในตลาดโลกจากการเติบโตอุตสาหกรรมบันเทิงประเทศเกาหลีใต้และจีน โดยมีวิธีการศึกษาจากหลักฐานเอกสารประกอบด้วยเอกสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ทั้งรูปแบบงานวิจัย บทความและการรวบรวมข้อมูลทางสื่อออนไลน์

ผลการศึกษาพบว่า แม้ว่าปัจจุบันนี้สถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและเกาหลีใต้จะดีขึ้นจนเป็นปกติจากประเด็นความขัดแย้งข้อพิพาท THAAD หากแต่อาจจะยังมีการปิดกั้นอุตสาหกรรมเกาหลีใต้ในบางประการ ซึ่งเห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือ ด้านอุตสาหกรรมบันเทิงของจีนที่ปิดกั้นการไหลบ่าทางวัฒนธรรมของอุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีใต้เพื่อหันมาส่งเสริมอุตสาหกรรมนี้ของชาติตนเองแทน การไหลบ่าทางกระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลีส่งอิทธิพลต่อสังคมจีนเป็นอย่างมาก และวัฒนธรรมเกาหลีก็เป็นวัฒนธรรมที่ชาวจีนให้การยอมรับมากที่สุด ทำให้ชาวจีนเข้าถึงและยอมรับต่อแนวคิด ค่านิยม หลักจริยธรรม และวัฒนธรรมของเกาหลีได้อย่างไม่รู้สึกขัดแย้ง วัฒนธรรมเกาหลีจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและผลักดันให้ภาครัฐจีนส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมบันเทิงจีนให้ก้าวหน้ามากขึ้น ชี้ให้เห็นถึงความสำเร็จของนโยบาย Soft Power ที่ภาครัฐเกาหลีใต้ได้ผลักดันและส่งเสริมการส่งออกสินค้าเชิงวัฒนธรรม กลยุทธ์การส่งออกวัฒนธรรมนี้ทำให้นานาประเทศที่รับเอาวัฒนธรรมจากเกาหลีใต้ไปเกิดความรู้สึกคุ้นเคยกับวัฒนธรรมเกาหลี การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของจีนในด้านอุตสาหกรรมบันเทิงก็ได้กลายมาเป็นคู่แข่งที่มีบทบาทสำคัญในตลาดโลก นำไปสู่บทบาทของอุตสาหกรรมบันเทิงของทั้ง 2 ประเทศที่ปัจจุบันกลายเป็นเสาหลักแหล่งอุตสาหกรรมบันเทิงเอเชีย