THAAD กับความขัดแย้งจีน-เกาหลีใต้ : ศึกษาผลกระทบของความขัดแย้งที่มีต่ออุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีใต้

ศึกษาความสำคัญของกระแสวัฒนธรรมเกาหลีต่ออุตสาหกรรมบันเทิงในประเทศจีน และศึกษาผลของอิทธิพลอุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีใต้ต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมบันเทิงจีนในช่วงความขัดแย้งประเด็นข้อพิพาท THAAD

การทูตวัคซีนของจีน : การขยายอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ศึกษาการขยายอิทธิพลของจีน และความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านการทูตวัคซีน

กลยุทธ์การตลาดและปัจจัยในการเลือกใช้เครื่องสำอางเกาหลีแบรนด์ Sulwhasoo ของผู้บริโภคชาวไทย

ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางเกาหลี Sulwhasoo และศึกษากลยุทธ์การตลาดและปัจจัยในการเลือกใช้เครื่องสำอางเกาหลีแบรนด์ Sulwhasoo ของผู้บริโภคชาวไทย

กลุ่มตั่งไว่กับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยของไต้หวัน

ศึกษาประวัติความเป็นมาของกลุ่มตั่งไว่ บทบาทของกลุ่มตั่งไว่ต่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยของไต้หวัน และพัฒนาการทางการเมืองของกลุ่มตั่งไว่

ปัจจัยที่ทำให้ประเทศเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมานี้

ศึกษาเส้นทางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามและปัจจัยที่นำมาสู่การเจริญเติบโตของประเทศเวียดนาม

อุตสาหกรรมเว็บตูนเกาหลีในไทย

ศึกษาพัฒนาการของเว็บตูนเกาหลีและปัจจัยที่ทำให้เว็บตูนเกาหลีได้รับความนิยมในไทย

ข้อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเกอิชากับโออิรันในฐานะผู้สืบสานวัฒนธรรมญี่ปุ่น

ศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างเกอิชากับโออิรัน

การศึกษาแนวทางการจัดการแรงงานผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น

ศึกษาสังคมผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น ศึกษาสถานการณ์การจ้างงานของผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น และเพื่อศึกษาและนำเสนอนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแรงงานผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น

บทบาทของยากูซ่าต่อธุรกิจบันเทิงในประเทศญี่ปุ่น

ศึกษาประวัติความเป็นมาของยากูซ่า และบทบาทของยากูซ่าต่อธุรกิจสถานบันเทิงในประเทศญี่ปุ่น

การเมืองกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในการนาเข้าและส่งออกภายในประเทศไต้หวัน

ศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยมีปัจจัยทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง

กลุ่มหัวรุนแรงทางการเมือง : ศึกษาเปรียบเทียบขบวนการยุวชนแดง (Red Guards) กับขบวนการฝ่ายขวาของไทยในช่วงก่อนเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519

ศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง แนวคิด พฤติกรรม ลักษณะการใช้ความรุนแรงต่อฝ่ายตรงข้าม เหตุจูงใจในการใช้ความรุนแรง และผลกระทบจากความเคลื่อนไหวของกลุ่มขบวนการที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองแบบ “ซ้ายจัด”

ยุครัฐประหาร : กรณีศึกษารัฐบาลจอมพลสฤษดิ์และปักจุงฮี

ศึกษาสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง รวมถึงการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตยในยุครัฐประหารของจอมพลสฤษดิ์และประเทศเกาหลีใต้ในยุครัฐประหารของนายพลปักจุงฮี

ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา : ศึกษาเปรียบเทียบนโยบายการบริหารการศึกษาระหว่างประเทศไทยและประเทศเวียดนาม

ศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง แนวคิด นโยบายทางการศึกษาและความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นของทั้งสองประเทศ

ปัญหาทางสังคมในจีนที่สะท้อนในนวนิยายออนไลน์ : กรณีศึกษา “ราชันย์เร้นลับ (lord of the mysteries)

ศึกษาถึงปัญหาสังคมจีนที่สะท้อนออกมาในนวนิยายเรื่อง ราชันย์เร้นลับ (lord of the mysteries) ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำทางชนชั้น และ การนับถือเงินเหนือสิ่งอื่นใด

อิทธิพลของการเมืองต่ออุตสาหกรรมศิลปะ:ศึกษาเปรียบเทียบเทียบไทยและเกาหลีใต้

ศึกษาศึกษาอิทธิพลของการเมืองต่ออุตสาหกรรมศิลปะของไทยและเกาหลีใต้และเปรียบเทียบการเมืองมีความสำคัญต่อความเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรมศิลปะระหว่างไทยและเกาหลีใต้

อิทธิพล K-Pop กับปรากฏการณ์การใช้ศิลปินชายโฆษณาเครื่องสำอาง

ศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรม K-Pop ที่ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์การใช้ศิลปินชายโฆษณาเครื่องสำอางและศึกษาพัฒนาการแนวคิดความเป็นชายที่เปลี่ยนไปในสังคมเกาหลีใต้

ความสำเร็จทางเศรษฐกิจของวงการวีทูปเบอร์ (Virtual Youtuber) ญี่ปุ่น กรณีศึกษา : Hololive (โฮโลไลฟ์)

วิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นตัวการส่งผลให้อุตสาหกรรมวีทูปเบอร์ประสบความสำเร็จทางเศรษฐกิจและเติบโตได้อย่างรวดเร็ว โดยนำความสำเร็จของสังกัดโฮโลไลฟ์มาเป็นตัวอย่างในการศึกษา

บทบาทของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศจีน : กรณีศึกษาสื่อ Video Online Streaming : Tencent Video : WeTV

ศึกษาการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมของประเทศจีน บทบาทของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมจีนที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และปัจจัยที่ส่งผลต่อความนิยมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมประเภท Online Streaming ของจีน

การเปรียบเทียบมาตรการของรัฐบาลและผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) : บทเรียนจากสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศไทยระหว่างปี 2563 – ไตรมาสที่ 2 ปี 2564

ศึกษาเปรียบเทียบมาตรการของรัฐบาลและผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี

การสร้างภาพตัวแทนในเหตุการณ์เรียกร้องประชาธิปไตยที่กวางจู ประเทศเกาหลีใต้ในปี ค.ศ. 1980 ผ่านภาพยนตร์เรื่อง A Taxi Driver

ศึกษาภาพตัวแทนเหตุการณ์เรียกร้องประชาธิปไตยที่กวางจู ประเทศเกาหลีใต้ ใน ค.ศ. 1980 ผ่านภาพยนตร์เรื่อง A Taxi Driver