การทูตวัคซีนของจีน : การขยายอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ศึกษาการขยายอิทธิพลของจีน และความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านการทูตวัคซีน