ปัจจัยที่ทำให้ประเทศเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมานี้

ศึกษาเส้นทางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามและปัจจัยที่นำมาสู่การเจริญเติบโตของประเทศเวียดนาม