ปัจจัยที่ทำให้ประเทศเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมานี้

นางสาวชัญญมณฑน์ เก่าจอหอ

บทคัดย่อ

สารนิพนธ์ “ปัจจัยที่ทำให้ประเทศเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมานี้” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเส้นทางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามและปัจจัยที่นำมาสู่การเจริญเติบโตของประเทศเวียดนาม โดยมีวิธีการศึกษา คือ ค้นคว้าเอกสารโดนใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ได้แก่ บทความจากวารสารงานวิชาการ งานวิจัย และสารนิพนธ์ แหล่งข้อมูลออนไลน์ที่น่าเชื่อถือ โดยข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม นำมาวิเคราะห์และสรุปข้อมูล

ผลการศึกษาพบว่า ในอดีตประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดประเทศหนึ่งแต่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจอันแรงกล้าของผู้นำและประชาชน ประกอบกับนโยบายที่จริงจังในการพัฒนาประเทศที่ได้ดำเนินมาเป็นระยะเวลาหลายปีส่งผลให้ปัจจุบันคนเวียดนามสามารถนำพาประเทศก้าวผ่านความยากจนนั้นมาได้โดยมีปัจจัยอื่นภายในประเทศร่วมด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่ากุญแจสำคัญของประเทศเวียดนามเข้าสู่ประเทศที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด คือ ประชากรและนโยบายที่แข็งแกร่ง