การวิเคราะห์ลักษณะตัวละครหลักในภาพยนตร์เรื่อง MOTHER (2563)

ศึกษาสาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะตัวละครหลัก โดยใช้ทฤษฎีการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) มาใช้ในการวิเคราะห์