นโยบาย Soft power กับการส่งออกวัฒนธรรมของเกาหลีใต้ค.ศ.1997-ปัจจุบัน

นางสาวกฤตพร แซ่อึ๊ง

บทคัดย่อ

บทความวิจัยเรื่อง นโยบาย Soft power กับการส่งออกวัฒนธรรมของเกาหลีใต้ มีวัตถุประสงค์สองประการคือ ประการแรกเพื่อศึกษานโยบาย Soft power ของเกาหลีใต้ที่มีผลต่อการส่งออกวัฒนธรรม ประการที่สองเพื่อศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกาหลีใต้นำนโยบาย Soft power มาใช้ในการส่งออกวัฒนธรรมตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1990 จนถึงปัจจุบัน

ผลการศึกษาพบว่าการที่เกาหลีใต้นำนโยบาย Soft power มาใช้ในการส่งออกวัฒนธรรมนั้นมีสาเหตุหลายประการด้วยกัน ที่เห็นได้ชัดคือเกาหลีใต้ต้องการฟื้นฟูประเทศจากวิกฤตเศรษฐกิจด้านการเงินในช่วยปลายทศวรรษ 1990 ซึ่งการนำนโยบาย Soft power เข้ามาช่วยฟื้นฟูประเทศนั้นประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเนื่องจาก Soft power มีบทบาทในการช่วยดึงดูดความสนใจจากประเทศอื่นๆ ผ่านสินค้าทางวัฒนธรรมซึ่งมีหลากหลายรูปแบบทั้งวัฒนธรรมดั้งเดิมและวัฒนธรรมสมัยนิยม อาทิ เช่น อาหาร การแต่งกาย ภาพยนตร์ ละครชุด เพลง ฯ โดยความสำเร็จนี้มีที่มาจากการวางแผนที่ดีและกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพจากรัฐบาลเกาหลีใต้ทำให้สามารถสร้างมูลค่าให้กับสินค้าทางวัฒนธรรมได้ นอกจากนี้ยังช่วยยกระดับสถานะของประเทศในเวทีโลกและยังช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภายในประเทศ อีกทั้งกระแสเกาหลีนิยมได้นำความเป็นสากลเข้ามาผสมผสานทำให้เข้าถึงได้ง่ายและสามารถเผยแพร่สู่ประเทศต่างๆ ได้ในเวลาอันรวดเร็ว

บทความวิจัยฉบับเต็ม