อุตสาหกรรมเว็บตูนเกาหลีในไทย

ศึกษาพัฒนาการของเว็บตูนเกาหลีและปัจจัยที่ทำให้เว็บตูนเกาหลีได้รับความนิยมในไทย

นโยบาย Soft power กับการส่งออกวัฒนธรรมของเกาหลีใต้ค.ศ.1997-ปัจจุบัน

ศึกษานโยบาย Soft power ของเกาหลีใต้ที่มีผลต่อการส่งออกวัฒนธรรม และปัจจัยที่ทำให้เกาหลีใต้นำนโยบาย Soft power มาใช้ในการส่งออกวัฒนธรรม