ความสัมพันธ์จีน – เวียดนาม: พินิจผ่านประวัติศาสตร์ศิลปะบนเครื่องแต่งกายราชวงศ์ (ปลายทศวรรษ 1873 ถึง ต้นทศวรรษ 1945)

ศึกษาศิลปะเครื่องแต่งกายของราชวงศ์เหงียนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1802 – ค.ศ. 1945 ที่เชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ระหว่างจีนและเวียดนาม

อ๋าวส่ายกับพัฒนาการเรื่องแฟชั่นของเวียดนาม (ปลายทศวรรษ 1930 ถึง ต้นทศวรรษ 1960)

ศึกษาพัฒนาการของชุดอ๋าวส่ายที่เชื่อมโยงกับบริบททางการเมืองยุคตก เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสช่วงปลายทศวรรษ 1930 จนถึงยุคสงครามเย็นต้นทศวรรษ 1960

พัฒนาการของวัฒนธรรมการบริโภคเฝอในเวียดนาม (ปลายทศวรรษ 1880 ถึง ต้นทศวรรษ 1960)

ศึกษาพัฒนาการของเฝอและวัฒนธรรมการบริโภคเฝอ ตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1880 ถึง ต้นทศวรรษ 1960

พัฒนาการพิธีแต่งงานในเวียดนาม ค.ศ. 1900 – ปัจจุบัน

ศึกษารูปแบบของพิธีแต่งงานตั้งแต่ ค.ศ. 1900 จนถึงปัจจุบันว่าพิธีกรรมดังกล่าวมีพัฒนาการและเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างในปัจจุบัน

ธุรกิจการท่องเที่ยวของเกาหลีใต้กับกระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลี (ค.ศ. 1997-2019)

ศึกษาจุดเริ่มต้นของกระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลี (K-Wave) และอิทธิพลของกระแสนิยมดังกล่าวที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจการท่องเที่ยวของเกาหลีใต้

ความเปลี่ยนแปลงของสถาบันจักรพรรดิญี่ปุ่น ค.ศ.1868-2019

ศึกษาความเปลี่ยนแปลงของสถาบันจักรพรรดิญี่ปุ่นและปัจจัยที่มีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสถาบันจักรพรรดิ

ความล้มเหลวของการปฏิรูปร้อยวันสมัยจักรพรรดิกวงสวี่ (ค.ศ. 1898)

ศึกษาถึงสาเหตุและความเป็นมาของการปฏิรูปร้อยวัน ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความล้มเหลวของแผนการปฏิรูปร้อยวัน

การปรับตัวของซามูไรในช่วงปลายสมัยโทกุงาวะ (ค.ศ. 1603 – ค.ศ. 1880)

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการและระบบการเมืองในช่วงยุคโทกุงาวะและสมัยตอนต้นของเมจิ

ทิเบตกับปัญหาความมั่นคงของจีนและอินเดีย ตั้งแต่ค.ศ. 1949 ถึงปัจจุบัน

ศึกษาความเป็นมาของปัญหาข้อพิพาทแนวพรมแดนทิเบตที่นำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างจีนและอินเดีย

การสำรวจทางทะเลของเจิ้งเหอ (ค.ศ. 1405-1433)

ศึกษาจุดประสงค์ในการเดินทางสำรวจทางทะเลของเจิ้งเหอ

จุดเริ่มต้นของนวนิยายแนว YAOI ในญี่ปุ่นและกระแสความนิยมในประเทศไทย ช่วงทศวรรษ 1960 ถึงปัจจุบัน

ศึกษาบริบททางสังคมญี่ปุ่นเพื่อให้เข้าใจถึงสาเหตุของการเกิดนวนิยายแนว YAOI

การปฏิรูปการเมืองและประชาธิปไตยในญี่ปุ่นช่วงทศวรรษ 1860-1930

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญทางการเมือง การปกครอง การศึกษา และระบบชนชั้นสังคมของญี่ปุ่นตั้งปลายสมัยโทกุงาวะ

เกอิชาในสังคมญี่ปุ่นหลังสมัยเมจิจนถึงปี 2019

ศึกษาสถานะที่เปลี่ยนไปของเกอิชายุครุ่งเรือง หรือ ตั้งแต่ ยุคเอโดะ ปี 1603 จนถึงปัจจุบันปี 2019

การเข้ามามีอิทธิพลของชาติตะวันตก และจุดเริ่มต้นของการตกเป็นอาณานิคมญี่ปุ่นของเกาหลี ศึกษาผ่านละครชุด Mr. Sunshine

ศึกษาสถานการณ์การเมืองของเกาหลีในช่วงก่อนตกเป็นอาณานิคม อีกทั้งการเข้ามาแทรกแซงด้านการเมืองในเกาหลีของชาติตะวันตก

พัฒนาการของ K-Pop ในยุโรป : กรณีศึกษากระแสความนิยมของวง BTS ในประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส ช่วงทศวรรษ 2010

ศึกษาจุดเริ่มต้นและความนิยมของปรากฎการณ์กระแส K-Pop ในยุโรป และกระแสความนิยมของวง BTS

เป็ดปักกิ่ง : มรดกจากยุคศักดินา

ศึกษาประวัติความเป็นมาและความสำคัญของเป็ดปักกิ่งในประวัติศาสตร์จีนตั้งแต่ยุคราชวงศ์ของจีนจนถึงยุคปัจจุบัน

วิกฤตการณ์ประท้วงฮ่องกง ค.ศ. 2019

ศึกษาถึงชนวนเหตุแห่งความขัดแย้งระหว่างจีนและฮ่องกง รวมไปถึงปัจจัยที่นำไปสู่วิกฤตการประท้วงในฮ่องกงในปี ค.ศ.2019

อิทธิพลด้านการเมืองของสหรัฐอเมริกาในเกาหลีใต้ ช่วง ค.ศ.1945-1991

ศึกษาปัจจัยที่ทำให้สหรัฐอเมริกามีอิทธิพลในเกาหลีใต้ และอิทธิพลด้านการเมืองของสหรัฐอเมริกาในเกาหลี

กระแสเกาหลีในสหรัฐอเมริกา : ศึกษาความนิยมของศิลปินกลุ่ม BTS

ศึกษาจุดเริ่มต้นของกระแสเกาหลีในสหรัฐอเมริกา และการประชาสัมพันธ์ที่ทำให้ศิลปินกลายเป็นที่นิยมในสหรัฐอเมริกา