ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างเกาหลีใต้-จีนที่ส่งผลกระทบต่อ EXO ในฐานะศิลปินสองสัญชาติ

นางสาวปริยากร ศรีเมธากุล

บทคัดย่อ

บทความวิจัยเรื่อง “ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างเกาหลีใต้-จีนที่ส่งผลกระทบต่อ EXO ในฐานะศิลปินสองสัญชาติ” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศเกาหลีใต้และประเทศจีนซึ่งส่งผลต่อศิลปินวง EXO และผลกระทบที่ EXO ได้รับจากปัญหาความขัดแย้งดังกล่าว โดยมีวิธีการศึกษาจากหลักฐานเอกสาร ประกอบด้วยเอกสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ทั้งรูปแบบงานวิจัย บทความและการรวบรวมข้อมูลทางสื่อออนไลน์

ผลการศึกษาพบว่า ความขัดแย้งระหว่างประเทศเกาหลีใต้และประเทศจีนมีสาเหตุมาจากการที่ประเทศเกาหลีใต้ให้พื้นที่แก่ประเทศสหรัฐอเมริกาในการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธ THAAD โดยประเทศจีนกังวลถึงประสิทธิภาพของระบบป้องกันขีปนาวุธดังกล่าวว่าอาจจะสามารถเข้าถึงข้อมูลทางด้านยุทธศาสตร์การทหารของประเทศจีนได้ ส่งผลให้ประเทศจีนมีมาตรการในการเรียกร้องให้ประเทศเกาหลีใต้ถอนการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธดังกล่าว ทั้งการกีดกันทางการค้าและเศรษฐกิจ รวมไปถึงอุตสาหกรรมบันเทิงของเกาหลีใต้ซึ่งส่งผลกระทบต่อ EXO เป็นอย่างมาก เนื่องจาก EXO ได้รับเกียรติในการเป็นตัวแทนของประเทศเกาหลีใต้ในการดำเนินกิจกรรมระดับประเทศมามากมาย และเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับบริษัทที่ให้พื้นที่แก่รัฐบาลสำหรับติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธ THAAD นอกจากนี้สมาชิกชาวจีนในวงก็ยังมีสถานะเป็นถึงตัวแทนของรัฐบาลจีน ทำให้วงได้รับผลกระทบจากสงครามการเมืองระหว่างประเทศเกาหลีใต้และประเทศจีนเป็นอย่างมาก

บทความวิจัยฉบับเต็ม