การเมืองกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในการนาเข้าและส่งออกภายในประเทศไต้หวัน

นายกฤษณภทร โควินทวงศ์

บทคัดย่อ

รายงานวิจัย“การเมืองกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในการนาเข้าและส่งออกภายในประเทศไต้หวัน” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยมีปัจจัยทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยการวิเคราะห์บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ผลการศึกษาพบว่า การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ทางการเมืองนั้นส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ทว่าจะเปลี่ยนแปลงไปทางด้านไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าช่วงเวลานั้น ๆ ประชาคมโลกกาลังให้ความสนใจหรือให้ค่านิยมกับสิ่งใดเป็นสาคัญ โดยขอบเขตที่ผู้ศึกษาที่ได้ไว้ ทาให้พบว่าการเปลี่ยนอัตลักษณ์ของตนเองนั้นย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลง เพียงแค่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ จะประกอบไปด้วยด้านดีหรือด้านที่ส่งผลกระทบร้ายแรงมากกว่าหรือน้อยกว่ากันแค่ไหนเท่านั้นเอง ซึ่งในรายงานวิจัยฉบับนี้ก็ได้ยกตัวอย่างประกอบไว้เพื่อให้สามารถเห็นภาพหรือมองเป็นรูปธรรมได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น