บทบาทของยากูซ่าต่อธุรกิจบันเทิงในประเทศญี่ปุ่น

นายจรณินท์ ยิ้มพะ

บทคัดย่อ

บทความวิจัย “เรื่อง บทบาทของยากูซ่าต่อธุรกิจบันเทิงในประเทศญี่ปุ่น” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของยากูซ่า และบทบาทของยากูซ่าต่อธุรกิจสถานบันเทิงในประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้ทราบถึงจุดกำเนิดของบรรพบุรุษของยากูซ่าและพัฒนาการของยากูซ่าในการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปรวมไปถึงบทบาทของยากูซ่าที่มีต่อธุรกิจบันเทิงในประเทศญี่ปุ่น

โดยมีวิธีการศึกษาโดยการศึกษาค้นคว้าหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของยากูซ่าต่อธุรกิจบันเทิงในประเทศญี่ปุ่นที่เป็นภาษาไทยรวมทั้งบทความและสิ่งพิมพ์ออนไลน์จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และประมวลผลการศึกษาแล้วนำมาเรียบเรียงผลการศึกษาในรูปแบบของบทความวิจัย

จากการศึกษาเรื่องนี้ ทำให้ผู้ศึกษาวิจัย มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของบทบาทของยากูซ่าที่มีต่อธุรกิจบันเทิงในประเทศญี่ปุ่นและเห็นได้ว่ากลุ่มองค์กรยากูซ่านั้นมีส่วนช่วยในการพัฒนาธุรกิจบันเทิงในประเทศญี่ปุ่นและผลกระทบที่ตามมาจากการใช้อิทธิพลในธุรกิจบันเทิงในประเทศญี่ปุ่นด้วยเช่นกัน