ข้อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเกอิชากับโออิรันในฐานะผู้สืบสานวัฒนธรรมญี่ปุ่น

นางสาวจุฑาพร เกตุอยู่

บทคัดย่อ

สารนิพนธ์ “ข้อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเกอิชากับโออิรันในฐานะผู้สืบสานวัฒนธรรมญี่ปุ่น” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างเกอิชากับโออิรัน โดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเกอิชาและโออิรันทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในด้านประวัติความเป็นมา ด้านศิลปะแขนงต่าง ๆ ที่ต้องฝึกฝน รวมไปถึงด้านประเพณีและวัฒนธรรมที่มีเฉพาะในหมู่เกอิชากับโออิรัน

ผลการศึกษาพบว่า ศิลปะแขนงต่าง ๆ ที่เกอิชากับโออิรันต้องฝึกฝนนั้น ไม่แตกต่างกันมากนัก แต่ในด้านของการประกอบอาชีพมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน เกอิชาขายเพียงศิลปะ ในขณะที่บริการของโออิรันครอบคลุมไปถึงการขายความงามทางเรือนร่าง ตั้งแต่อดีตที่เกอิชาในฐานะผู้สืบสานวัฒนธรรมญี่ปุ่นมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นหญิงขายบริการ ความเข้าใจผิดนี้ไม่ได้มีแค่ในหมู่ชาวต่างชาติเพียงเท่านั้น แม้แต่ในหมู่คนญี่ปุ่น สถานะของทั้งสองอาชีพก็ยังคลุมเครือจนยากจะแยกความแตกต่างมาจนถึงปัจจุบัน โดยความแตกต่างระหว่างทั้งสองอาชีพสามารถสังเกตได้จากการแต่งกายภายนอก อาทิ การผูกโอบิ ลวดลายและสีสันของกิโมโนที่สวมใส่ รวมไปถึงรูปแบบทรงผม

กล่าวได้ว่า เกอิชากับโออิรันเป็นอาชีพที่มีประวัติความเป็นมายาวนานหลายร้อยปี ในระหว่างช่วงเวลานั้นพวกเธอได้สร้างสรรค์ประเพณีและวัฒนธรรมเฉพาะขึ้นมามากมาย เช่น ธรรม-เนียมทาฟันสีดำโอะฮะกุโร การแต่งหน้าสีขาว อันเป็นวัฒนธรรมเฉพาะในหมู่เกอิชา ทางด้านของโออิ-รันเองก็มีพิธีมิสุอาเงะที่เป็นพิธีสำคัญที่ใช้ตัดสินว่าใครจะได้เป็นชายคนแรกของเธอ เป็นต้น ประเพณีและวัฒนธรรมเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างและความพิเศษระหว่างเกอิชากับโออิรัน