อุตสาหกรรมเว็บตูนเกาหลีในไทย

นางสาวชมพูเนกข์ ปึงศิริเจริญ

บทคัดย่อ

สารนิพนธ์ “อุตสาหกรรมเว็บตูนเกาหลีในไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการของเว็บตูนเกาหลีและปัจจัยที่ทำให้เว็บตูนเกาหลีได้รับความนิยมในไทย เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากแพลตฟอร์มเว็บตูนโดยตรง รวมถึงจากข่าว บทความ งานวิจัยทั้งไทยและต่างประเทศ โดยใช้แนวคิด Snack culture และ Korean wave เป็นกรอบในการวิเคราะห์

ผลการศึกษาพบว่า เว็บตูนถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกในเกาหลี จากการเติบโตทางเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมหนังสือการ์ตูนเกาหลีที่กำลังซบเซา จากวิกฤตเศรษฐกิจ 1997 และอิทธิพลของอุตสาหกรรมการ์ตูนญี่ปุ่น ต่อมาเมื่อสมาร์ตโฟนและอินเทอร์เน็ตเริ่มแพร่หลาย จึงได้ส่งผลให้เว็บตูนเกาหลีพัฒนาและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีการขยายตลาดเว็บตูนไปต่างประเทศ และการ Transmedia storytelling จากเว็บตูนเป็นการแสดงถึงการเติบโตและความสำเร็จที่สำคัญของอุตสาหกรรมเว็บตูนเกาหลี

ปัจจัยหลักที่ทำให้เว็บตูนเกาหลีได้รับความนิยมในไทยคือ Snack culture เนื่องจากประเทศไทยมีการใช้สมาร์ตโฟนและอินเทอร์เน็ตสูง จึงทำให้มีการเสพสื่อแบบ Snack culture สูงตามไปด้วย อีกทั้งเว็บตูนก็ยังเป็นสื่อคอนเทนต์ที่ตอบสนองต่อการบริโภคแบบ Snack culture เช่นกัน นอกจากนี้อิทธิพลของ Korean wave ก็เป็นปัจจัยสำคัญ เนื่องจาก Korean wave ได้รับความนิยมสูงในไทย และเว็บตูนมีการใช้ Korean wave ที่มีชื่อเสียงในการผลักดันอุตสาหกรรมเว็บตูน ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ที่สร้างจากเว็บตูน หรือการร่วมมือกับศิลปิน K-pop ที่มีชื่อเสียง แสดงให้เห็นถึงพลังในการร่วมมือและการพึ่งพากันระหว่างอุตสาหกรรมเว็บตูนเกาหลีและอุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีในฐานะ Korean wave