กลุ่มตั่งไว่กับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยของไต้หวัน

นางสาวชาลิสา ด้วงอินทร์

บทคัดย่อ

สารนิพนธ์เรื่อง กลุ่มตั่งไว่กับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยของไต้หวัน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของกลุ่มตั่งไว่ บทบาทของกลุ่มตั่งไว่ต่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยของไต้หวัน และพัฒนาการทางการเมืองของกลุ่มตั่งไว่

โดยมีวิธีการศึกษาคือวิธีค้นคว้าเอกสารโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ เอกสารงานวิจัยที่ค้นคว้าจากหนังสือ ตำราวิชาการ บทความจากวารสารงานวิชาการ งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ข่าวและบทวิเคราะห์ โดยข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการรวบรวม นำมาวิเคราะห์และสรุปข้อมูล

จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตั่งไว่เป็นกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกิดจากการรวมตัวของผู้สมัครเลือกตั้งอิสระ กลุ่มตั่งไว่เป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยของไต้หวัน ดังเห็นได้จากกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มตั่งไว่ตั้งแต่ทศวรรษ 1970- กลางทศวรรษ 1980 เช่น การตีพิมพ์นิตยสารทางการเมือง การลงสมัครเลือกตั้งทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ และการเป็นแกนนำประท้วงรัฐบาลพรรคชาตินิยมจีน (Chinese Nationalist Party : Kuomintang; KMT) กิจกรรมเหล่านี้ล้วนเป็นการกระตุ้นรัฐบาล KMT ปฏิรูปการเมืองของไต้หวันให้เป็นประชาธิปไตย พร้อมทั้งยกเลิกกฎอัยการศึกที่ประกาศใช้ในไต้หวันตั้งแต่ปี 1949 และที่สำคัญยังกระตุ้นให้ชาวไต้หวันดั้งเดิมมีจิตสำนึกในการเรียกร้องประชาธิปไตย เรียกร้องสิทธิ เสรีภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของตนเอง และกระตุ้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองของชาวไต้หวันดั้งเดิม โดยชาวไต้หวันดั้งเดิมได้ร่วมกิจกรรมเดินประท้วงกดดันรัฐบาลกับกลุ่มตั่งไว่ รวมถึงลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นให้แก่กลุ่มตั่งไว่ เพื่อเพิ่มที่นั่งแก่กลุ่มตั่งไว่ในเวทีการเมืองของไต้หวัน เมื่อมีผู้สนับสนุนมากพอแล้ว กลุ่มตั่งไว่จึงตัดสินใจจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาอย่างเป็นทางการในวันที่ 28 กันยายนปี 1986 โดยใช้ชื่อว่าพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า (Democratic Progressive Party: DPP)