การทูตวัคซีนของจีน : การขยายอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ศึกษาการขยายอิทธิพลของจีน และความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านการทูตวัคซีน

บทบาททางการทูตของโจวเอินไหล ค.ศ. 1920 – 1976

โดย นางสาวภูริษา  ใจเย็น

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาททางการทูตของโจวเอินไหล ค.ศ. 1920 – 1976 เนื่องจาก โจวเอินไหลเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์จีนที่มีวาทกรรมทางการทูตเหนือกว่าบุคคลอื่นทั้งวิธีการต่อสู้ การแย่งชิงอำนาจในทางการเมืองระหว่างประเทศ ทำให้ได้เปรียบในการเจรจานำมาซึ่งผลประโยชน์ต่อประเทศจีน

Read more