กลยุทธ์การตลาดและปัจจัยในการเลือกใช้เครื่องสำอางเกาหลีแบรนด์ Sulwhasoo ของผู้บริโภคชาวไทย

ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางเกาหลี Sulwhasoo และศึกษากลยุทธ์การตลาดและปัจจัยในการเลือกใช้เครื่องสำอางเกาหลีแบรนด์ Sulwhasoo ของผู้บริโภคชาวไทย

อิทธิพล K-Pop กับปรากฏการณ์การใช้ศิลปินชายโฆษณาเครื่องสำอาง

ศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรม K-Pop ที่ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์การใช้ศิลปินชายโฆษณาเครื่องสำอางและศึกษาพัฒนาการแนวคิดความเป็นชายที่เปลี่ยนไปในสังคมเกาหลีใต้