การวิเคราะห์ลักษณะตัวละครหลักในแอนิเมชั่น กรณีศึกษา : แอนิเมชั่นเรื่อง โดราเอมอน

วิเคราะห์ลักษณะตัวละคร โดราเอมอน ในเชิงสัญญะวิทยา (Semiology) ในรูปแบบแอนิเมชั่น

ความคิดและปรัชญาในภาพยนตร์การ์ตูนญี่ปุ่นเรื่อง โดราเอมอน ตอนพิเศษ

ศึกษาความคิดและปรัชญาที่ปรากฏในภาพยนตร์การ์ตูนญี่ปุ่นเรื่อง โดราเอมอน ตอนพิเศษ และศึกษาวิเคราะห์ความคิดและปรัชญาดังกล่าว