ข้อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเกอิชากับโออิรันในฐานะผู้สืบสานวัฒนธรรมญี่ปุ่น

ศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างเกอิชากับโออิรัน

เกอิชาในสังคมญี่ปุ่นหลังสมัยเมจิจนถึงปี 2019

ศึกษาสถานะที่เปลี่ยนไปของเกอิชายุครุ่งเรือง หรือ ตั้งแต่ ยุคเอโดะ ปี 1603 จนถึงปัจจุบันปี 2019