การทูตวัคซีนของจีน : การขยายอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ศึกษาการขยายอิทธิพลของจีน และความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านการทูตวัคซีน

บทบาททางการเมืองของสามสตรีตระกูลซ่ง

ศึกษาชีวประวัติ และบทบาททางการเมืองของสามสตรีพี่น้องตระกูลซ่ง

แนวทางการวิจัยและพัฒนาสินค้าในประเทศจีน

ศึกษานโยบายการพัฒนาสินค้า การส่งออก และระบบ Supply Chain ของอุตสาหกรรมมือถือของจีน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ จากการรวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง และนำข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงพรรณนา รวมถึงดำเนินการรวบรวมแบบสอบถามผู้ใช้โทรศัพท์มือถือจากจีน มาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา และนำเสนอด้วยแผนภูมิประกอบการบรรยาย

การศึกษาวิวัฒนาการและผลกระทบของเศรษฐกิจไร้เงินสดในประเทศจีน

ศึกษาวิวัฒนาการและผลกระทบที่เกิดขึ้นของเศรษฐกิจไร้เงินสดในประเทศจีน

ความสัมพันธ์เวียดนาม – จีน ภายหลังสงครามสั่งสอน

ศึกษาปัจจัยและการดำเนินปรับความสัมพันธ์กับจีนภายหลังปี ค.ศ.1991 – ค.ศ.2011

ปัญหาความขัดแย้งของจีนและเกาหลีใต้ภายใต้ประเด็นการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธ THAAD : ค.ศ. 2015-2019

ศึกษาผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตรของ
ประเทศจีนที่มีต่อประเทศเกาหลีใต้

การศึกษาเปรียบเทียบแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนและไต้หวัน

ศึกษานโยบายและมาตรการในการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนและไต้หวัน อีกทั้งยังเพื่อศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและมาตรการในการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนและไต้หวัน

การท่องเที่ยวตามเส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดินในเมืองปักกิ่ง

ศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ตามเส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดินและบริเวณใกล้เคียง และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ปรากฏในบริเวณ

อนุตตรธรรม : ขบวนการใหม่ทางศาสนาของไต้หวัน

โดย นางสาวลลิตา ธัญญาลาภสกุล

บทคัดย่อ

ภาคนิพนธ์ “อนุตตรธรรม : ขบวนการใหม่ทางศาสนาของไต้หวัน”  ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของขบวนการทางศาสนา “อนุตตรธรรม” ในไต้หวันและประเทศไทยอีกทั้งศึกษาเกี่ยวกับแนวความคิด คติความเชื่อ และแนวปฏิบัติของ “อนุตตรธรรม”  จากหนังสือหรือเอกสารที่เผยแพร่โดยมูลนิธิส่งเสริมจริยธรรม จากการศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

Read more

การค้าจีน – อาเซียน : เหตุผลของการค้าและประโยชน์ที่ได้รับ

นางสาวจินดารัตน์ พันธ์ทิพย์ศักดิ์ บทคัดย่อ การทำการค้าระหว่างประเทศเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ  ก่อให้เกิดการเคลื่นย้ายและการแลกเปลี่ยนสินค้าชนิดต่างๆมากมาย ในแต่ละปีการค้าทั่วโลกมีมูลค่ามหาศาล  ปัจจุบันประเทศจีนเป็นประเทศที่มีบทบาทในสังคมโลกมาก ด้านหนึ่งที่สำคัญคือการค้า  นับตั้งแต่จีนเปิดประเทศเศรษฐกิจของจีนก็เติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งก็เป็นเพราะจีนกระโดดออกไปทำการค้ากับต่างประเทศ  เช่นเดียวกับอาเซียนนับตั้งแต่ประกาศจะรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ในปี 2558 อาเซียนก็ได้รับการจับตามองมากจากทั่วโลก ด้วยเพราะจะกลายเป็นตลาดขนาดใหญ่แห่งใหม่อีกแห่งหนึ่งของโลก ด้วยความที่เป็นที่น่าจับตามองของทั้งสองประเทศนี้และได้มีการทำการค้าระหว่างกันมาเป็นระยะหนึ่งแล้ว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจว่ามีเหตุจูงใจใดที่ทำให้ทั้งสองประเทศนี้ทำการค้าต่อกันและจากการติดต่อค้าขายกันนี้จะได้รับประโยชน์อะไรหรือในด้านใด โดยการนำข้อมูลมูลค่าการค้าระหว่างจีน – อาเซียน มาเปรียบเทียบหาอัตราการเจริญเติบโตและข้อมูลด้านชนิดสินค้าที่ทำการค้าขายกันเพื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุการค้า ซึ่งจากการศึกษาพบว่า สาเหตุหลักที่อาเซียนนำเข้าสินค้าจากจีนมาจากการที่ราคาสินค้าของจีนถูกกว่าสินค้าที่ผลิตในอาเซียนด้วยกันเองรวมไปถึงประเทศอื่นๆ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวันฯ เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตที่ถูกกว่า ส่วนสาเหตุหลักที่จีนนำเข้าสินค้าจากอาเซียนเนื่องมาจากจำนวนประชากรที่มีมากในประเทศจีน ทำให้ผลผลิตไม่เพียงพอต่อการบริโภค การพัฒนาประเทศเป็นประเทศอุตสาหกรรมและการที่จีนและอาเซียนมีทรัพยากรที่แตกต่างกัน และการค้าระหว่างจีนและอาเซียนต่างได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ทั้งด้านการผลิตภายในประเทศที่มีการขยายตัวการจ้างงานเพิ่มและสินค้ามีความหลากหลายมากขึ้น แก้ปัญหาการขาดแคลน รวมไปถึงการได้เรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตและเทคนิคการบริหารจัดการจากกัน ดาวน์โหลด บทความวิจัย