กลยุทธ์การตลาดและปัจจัยในการเลือกใช้เครื่องสำอางเกาหลีแบรนด์ Sulwhasoo ของผู้บริโภคชาวไทย

ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสำอางเกาหลี Sulwhasoo และศึกษากลยุทธ์การตลาดและปัจจัยในการเลือกใช้เครื่องสำอางเกาหลีแบรนด์ Sulwhasoo ของผู้บริโภคชาวไทย

ธุรกิจเกิดใหม่เพื่อรองรับสังคมของผู้สูงอายุญี่ปุ่น

ศึกษาพัฒนาการของการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของญี่ปุ่น ศึกษาลักษณะของธุรกิจที่เกิดขึ้นมาในสังคมผู้สูงอายุญี่ปุ่น และกลยุทธ์ของผู้ประกอบการที่ใช้ในการสร้างสินค้าและบริการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในญี่ปุ่น

การขยายธุรกิจของ LINE FRIENDS กรณีศึกษา BT21

เพื่อศึกษาคุณลักษณะและประเภทของสินค้า BT21 กลยุทธ์ทางด้านธุรกิจและการตลาดของ BT21และแนวโน้มการต่อยอดธุรกิจของ LINE FRIENDS จากการขายสินค้า BT21

อุตสาหกรรมอุปกรณ์กีฬา กรณีศึกษา บริษัท Yonex

โดย นายปพณพัชร์ ศิริรพีวัชร์

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันกีฬาไม่ใช่เพียงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการแข่งขันเท่านั่น แม้กระทั้งธุรกิจบริการคือการขอลิขสิทธิ์การแข่งกีฬาระดับโลกรายการสำคัญต่างๆมาทำการทอดทอดสดก็สามารถ สร้างมูลค่าได้อย่างมาก

Read more

อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ในประเทศญี่ปุ่น กรณีศึกษาบริษัท เอพี ฮอนด้า (ประเทศไทย) จำกัด

โดย นายวรพล รณเกียรติเมธา

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นนิยมใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะและเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันของคนญี่ปุ่น เพราะมีความสะดวกสบายมากกว่าในชั่วโมงเร่งรีบและเมื่อการจราจรติดขัด อีกทั้งตลาดรถจักรยานยนต์ในญี่ปุ่นมีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วเนื่องจากสามารถผลิตรถจักรยานยนต์ได้ถึง 1.5 ล้านคันต่อปี ทำให้ญี่ปุ่นกลายเป็นผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ที่ใหญ่และเติบโตเร็วที่สุดในโลก

Read more

สินค้าขนมขบเคี้ยวญี่ปุ่นกรณีศึกษาบริษัทกูลิโกะและบริษัทล็อตเต้

โดย นางสาวธนารมย์ ไชยพรรณา

บทคัดย่อ

ขนมขบเคี้ยวนอกจากจะเป็นอาหารว่างที่ชาวญี่ปุ่นนิยมรับประทานในระหว่างวันแล้ว ยังเป็นของขวัญหรือของฝากที่ชาวญี่ปุ่นชอบเลือกซื้อให้แก่ญาติมิตรในช่วงเทศกาลและโอกาสพิเศษด้วย

Read more

การตลาดสินค้าแฟชั่นในประเทศญี่ปุ่นกรณีศึกษาบริษัทยูนิโคล่

โดย นายกิติธัช แจ่มจรัสศรี

บทคัดย่อ

อุตสาหกรรมแฟชั่นเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจทั่วโลก ประเทศญี่ปุ่นเองก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมแฟชั่น จึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมแฟชั่นภายใต้ Japan’s Brand Strategy เพื่อผลักดัน Fashion Brands ของญี่ปุ่นสู่ตลาดโลก ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ ยูนิโคล่

Read more

กลยุทธ์การขยายธุรกิจการท่องเที่ยวต่อเนื่องจากธุรกิจสายการบิน : กรณีศึกษา สายการบินเกาหลี (Korean Air)

โดย นางสาวจุฑามาศ เลี่ยวศิริกุล

บทคัดย่อ

การขยายธุรกิจการท่องเที่ยวต่อเนื่องจากธุรกิจสายการบิน ถือได้ว่าเป็นมุมมองใหม่ของกลยุทธ์ทางด้านการตลาดของธุรกิจสายการบิน ที่จะเน้นการบริการการท่องเที่ยวเป็นการต่อยอดจากธุรกิจสายการบิน ซึ่งเป็นวิธีการนำเสนอในแง่ของธุรกิจสายการบินขึ้นมาอีกทางเลือกหนึ่ง เพื่อเพิ่มในแง่ของโอกาสในการประกอบการของสายการบินต่างๆ ในกรณีนี้โคเรียนแอร์ได้ทำจนประสบความสำเร็จ ทำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะนำมาเป็นแม่แบบของการศึกษา งานวิจัยนี้ได้ศึกษาประเภท รูปแบบ และกลยุทธ์ทางการตลาดของสายการบินโคเรียนแอร์ ตลอดจนศึกษาแนวโน้มของการทาธุรกิจการท่องเที่ยวที่ต่อเนื่องจากธุรกิจสายการบิน

Read more

การพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเกาหลีใต้ กรณีศึกษา บริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์

โดย นางสาวภัคจิรา เณรานนท์

บทคัดย่อ

บริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์เป็นองค์กรที่มีอัตราการเจริญเติบโตในต้านยอดการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในตลาดการค้าในระดับโลกและมีความโดดเด่นในการคิดต้น ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในงานงานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษารูปแบบกลยุทธ์ต้านการตลาด การวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนศึกษาโครงสร้างผลิตภัณฑ์ มูลค่าและสัดส่วนทางการตลาด

Read more