การวิเคราะห์โครงสร้างการเล่าเรื่องในอนิเมชั่นเรื่อง Tokyo Godfathers

ศึกษาโครงสร้างการเล่าเรื่อง และวิเคราะห์ตัวละครเอกและลักษณะนิสัยในแอนิเมชั่นเรื่อง “Tokyo godfathers”

การวิเคราะห์องค์ประกอบ การละคร กรณีการศึกษาละครชุดเรื่อง บัณฑิตหน้าใส หัวใจว้าวุ่น (Sungkyunkwan Scandal) (2553)

ศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบของละครชุดในละครชุดเรื่อง บัณฑิตหน้าใส หัวใจว้าวุ่น (Sungkyunkwan Scandal) (2553)

การวิเคราะห์ลักษณะตัวละครหลักในภาพยนตร์เรื่อง MOTHER (2563)

ศึกษาสาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะตัวละครหลัก โดยใช้ทฤษฎีการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) มาใช้ในการวิเคราะห์

การวิเคราะห์ลักษณะตัวละครหลักในแอนิเมชั่น กรณีศึกษา : แอนิเมชั่นเรื่อง โดราเอมอน

วิเคราะห์ลักษณะตัวละคร โดราเอมอน ในเชิงสัญญะวิทยา (Semiology) ในรูปแบบแอนิเมชั่น

การวิเคราะห์ลักษณะนิสัยตัวละครหลักจากละครโทรทัศน์เกาหลีเรื่อง ธุรกิจปิดเกมแค้น (Itaewon Class) (2020)

วิเคราะห์ลักษณะนิสัยตัวละครหลักในละครโทรทัศน์เกาหลีเรื่องธุรกิจปิดเกมแค้น (Itaewon Class) (2020) และค่านิยมของคนเกาหลีผ่านตัวละคร

วิเคราะห์ตัวละครและความหมายเชิงสัญญะในภาพยนตร์การ์ตูนญี่ปุ่นชุด มาสค์ไรเดอร์ ในยุคเฮเซย์

ศึกษาลักษณะของตัวละครหลักในเรื่อง ทั้งรูปลักษณ์ ภูมิหลัง และมุมมองของตัวละครนั้น ๆ ที่แทรกมาในเนื้อเรื่องและความหมายเชิงสัญญะที่ถูกนำมาใช้เป็นตัวแทนระหว่างความดีและชั่วผ่านตัวละครในเรื่องฝ่ายดีและร้าย

วิเคราะห์ตัวละครหญิงในวรรณกรรมเรื่อง “สวนสนุกแห่งการลงทัณฑ์ รักในฝันของฝางซือฉี” ในเชิงจิตวิทยา

ศึกษาและวิเคราะห์ตัวละครหญิงในเชิงจิตวิทยาและปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะทางจิตวิทยาของตัวละครหญิงในวรรณกรรม

วิเคราะห์ลักษณะตัวละครหลักในอนิเมะเรื่อง A whisker away

ศึกษาการลักษณะการแสดงออกของตัวละครหลักในเรื่องและสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของตัวละคร

วิเคราะห์ลักษณะนิสัยตัวละครชาวญี่ปุ่นจากภาพยนตร์ชุดเรื่อง Million Yen Women

วิเคราะห์ลักษณะนิสัยของชาวญี่ปุ่นผ่านตัวละครจากภาพยนตร์ชุดเรื่อง Million Yen Women

มุมมองความคิดผ่านตัวละครเอกในภาพยนตร์เรื่อง Departure ความสุขนั้น…นิรันดร

โดย นางสาวอรยุวดี    ลุสมบัติ

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงทางความคิดของตัวละครเอกและศึกษานัยความหมายของการเดินทางจากภาพยนตร์เรื่อง Departure ความสุขนั้น…นิรันดร   โดยศึกษาจากแนวคิดการวิเคราะห์ตัวละคร ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิกมันด์   ฟรอยด์และทฤษฎีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงศึกษาจากแนวคิดทางศาสนาที่มีอิทธิพลต่อความคิดความเชื่อของคนญี่ปุ่น และแนวคิดเรื่องการเดินทางและความตายของคนญี่ปุ่น

Read more