การนำเสนอภาพปัญหาสังคมญี่ปุ่นในวรรณกรรมแปล เรื่อง ไปตายด้วยกันไหม

ศึกษาปัญหาสังคมญี่ปุ่นที่เป็นสาเหตุของการฆ่าตัวตายที่ปรากฏในวรรณกรรมแปลเรื่องไปตายด้วยกันไหม ของ โท อุบุคาตะ

สังคมญี่ปุ่นในนวนิยาย “มนุษย์ร้านสะดวกซื้อ (コンビニ人間)”

วิเคราะห์สภาพสังคมญี่ปุ่นที่ปรากฏในนวนิยาย “มนุษย์ร้านสะดวกซื้อ (コンビニ人間)”

สภาพสังคมญี่ปุ่นในยุคเมจิจากภาพยนตร์เรื่อง Rurouni Kenshin

ศึกษาสภาพสังคม วิถีชีวิต และวัฒนธรรมในยุคเมจิ และเพื่อศึกษาสภาพสังคม วิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างยุคเมจิในภาพยนตร์กับยุคเอโดะในประวัติศาสตร์

การศึกษาสภาพสังคมของประเทศญี่ปุ่นผ่านละครเรื่อง เมื่อวานเจ๊ทานอะไร (きのう何食べた?)

ศึกษาลักษณะความเป็นชาย และ ความคิดทางสังคมของคู่รักร่วมเพศ คนญี่ปุ่นในช่วงอายุ 40 ปีที่ปรากฏในละครเรื่องเมื่อวานเจ๊ทานอะไรมา (きのう何食べた?) และความคิดทางสังคมของคู่รักร่วมเพศคนญี่ปุ่นในช่วงอายุ 40 ปีที่ปรากฏในละคร

วิเคราะห์ลักษณะตัวละครหลักในอนิเมะเรื่อง A whisker away

ศึกษาการลักษณะการแสดงออกของตัวละครหลักในเรื่องและสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของตัวละคร

การศึกษาองค์ประกอบทางวรรณกรรมและประเด็นที่แฝงอยู่ในหนังสือการ์ตูน “ก้นหอยมรณะ”

ศึกษาองค์ประกอบทางวรรณกรรมของหนังสือการ์ตูนเรื่อง ก้นหอยมรณะ ในด้านโครงเรื่อง ฉาก บรรยากาศ ตัวละคร และภาพประกอบ และศึกษาประเด็นเกี่ยวกับวัยรุ่นและประเด็นทางสังคมญี่ปุ่น

การศึกษากระบวนการสร้างความหมายของคำว่าครอบครัวจากวรรณกรรมแปลเรื่อง “ครอบครัวที่ลัก” (Shoplifters)

ศึกษาความหมายและกระบวนการสร้างความหมายของคำว่า “ครอบครัว” ในวรรณกรรมแปลญี่ปุ่นเรื่อง “ครอบครัวที่ลัก” (Shoplifters) เพื่อให้เห็นการผลิตซ้ำและตอบโต้ชุดความคิดครอบครัวในสังคมญี่ปุ่น

วิธีการสร้างสรรค์งานศิลปะและสิ่งที่ทำให้เกิดภาวะบิดเบือนทางสังคมด้วยกลไกภาพถ่ายผ่านภาพถ่ายชุด The Park ของ Kohei Yoshiyuki

โดย นางสาวณิรชา ปรักมานนท์

บทคัดย่อ

ภาพถ่ายชุด The Park ของ Kohei Yoshiyuki เป็นผลงานศิลปะที่สะท้อนสังคมญี่ปุ่นในยุค 70 บอกเล่าเรื่องราวของกลุ่มคนที่ใช้สวนสาธารณะกลางกรุงโตเกียวในเวลากลางคืนเพื่อมีเพศสัมพันธ์และแอบดูคู่รักมีเพศสัมพันธ์กัน ด้วยเทคนิคการแอบถ่ายภาพอย่างรวดเร็ว (snapshot) ทำให้ผลงานภาพถ่ายชุด The Park มีความสมจริง โดดเด่นน่าสนใจและสามารถดึงดูดให้ผู้ชมงานเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของงานชิ้นนี้

Read more

สภาพสังคมของประเทศญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ปรากฎใน ภาพยนตร์เรื่อง Tokyo story

โดย นางสาวสุภาดา  อากาศภา

บทคัดย่อ

บทความวิจัยเรื่อง สภาพสังคมของประเทศญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่2 ที่ปรากฎในภาพยนตร์เรื่อง Tokyo story มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพสังคมของประเทศญี่ปุ่นหลังสงคราม โลกครั้งที่ 2 โดยเน้นไปที่ชีวิตความเป็นอยู่ และครอบครัวของคนญี่ปุ่นที่ปรากฎผ่านภาพยนตร์เรื่อง Tokyo story

Read more

รสนิยมกับการบริโภคเพลงตะวันตกในสังคมญี่ปุ่นกับทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางสังคม

โดย นางสาวชลธิชา จันทร์ดิษฐวงษ์

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวัฒนธรรมเพลงตะวันตกในสังคมญี่ปุ่นแต่ละยุคที่มีอิทธิพลต่อลักษณะรสนิยมการบริโภคเพลงตะวันตกในสังคมญี่ปุ่น อันจะนำไปสู่การสร้างทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางสังคม โดยการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการที่เป็นทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และข้อมูลจากสื่อออนไลน์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเพลงและดนตรีตะวันตกในสังคมญี่ปุ่นตลอดจนลักษณะเพลงของประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบันนี้ว่าได้รับอิทธิพลมาจากชาติตะวันตกมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ได้นำแนวความคิดต่างๆ ทางด้านสังคมศาสตร์มาใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์อิทธิพลของเพลงตะวันตกที่มีต่อสังคมญี่ปุ่น

Read more