ปัจจัยที่ทำให้ประเทศเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมานี้

ศึกษาเส้นทางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามและปัจจัยที่นำมาสู่การเจริญเติบโตของประเทศเวียดนาม

การวิเคราะห์ความงามในอุดมคติ กรณีศึกษาชุดอ๋าวหญ่าย

ศึกษาประวัติความเป็นมาของชุดอ๋าวหญ่ายตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน และวิเคราะห์แนวคิดของความงามในอุดมคติ

วัฒนธรรมความเชื่อและแนวความคิดการนับถือผีของชาวเวียดนาม

ศึกษาประวัติความเป็นมาของวัฒนธรรมความเชื่อต่างๆ และการนับถือผีที่มีในสังคมเวียดนามและศึกษาบทบาทของวัฒนธรรมความเชื่อและการนับถือผีว่ามีความสำคัญต่อสังคมเวียดนามอย่างไร

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบเนิบช้า (slow life) ในประเทศเวียดนาม (Slow life ecotourism in Vietnam)

ศึกษาและนำเสนอแนวคิดและทฤษฎีของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบเนิบช้าในประเทศเวียดนาม และนำเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวแบบเนิบช้าของประเทศเวียดนามและของอีกหลายๆ ประเทศ

กระบวนการสร้างวีรบุรุษโฮจิมินห์

ศึกษากระบวนการสร้างวีรบุรุษโฮจิมินห์ รวมถึงความเปลี่ยนแปลงให้ประธานาธิบดีโฮจิมินห์กลายเป็นสิ่งเคารพบูชาในประเทศเวียดนาม และ ศึกษากระบวนการหรือปัจจัยใดที่ก่อให้เกิดการสร้างวีรบุรุษโฮจิมินห์ขึ้นมา

ปัจจัยที่ส่งผลให้ประเทศเวียดนามประสบความสำเร็จในการควบคุมโรคระบาด covid-19

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัส covid-19 ในประเทศเวียดนาม เพื่อศึกษาบทบาทของรัฐบาลในการจัดการด้านสาธารณสุข รวมไปถึงมาตรการท้องถิ่นในการควบคุมโรคระบาดของประเทศเวียดนาม และเพื่อศึกษาพฤติกรรมความตระหนักต่อการป้องกันตนเองของชาวเวียดนามและการตอบรับนโยบายของการป้องกันโรคระบาด covid-19 ของชาวเวียดนาม

การพัฒนาอุตสาหกรรมเวียดนาม

ศึกษานโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของเวียดนามในอดีตและปัจจุบัน และเพื่อเปรียบเทียบรูปแบบของอุตสาหกรรมในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ของเวียดนาม

เปรียบเทียบกระบวนการกลายเป็นเมืองระหว่างเมืองโฮจิมินห์กับเมืองฮานอย (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)

ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเมืองโฮจิมินห์และเมืองฮานอย และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการกลายเป็นเมืองระหว่างเมืองโฮจิมินห์กับเมืองฮานอยของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

การปรับตัวเพื่อรับมือกับภัยพิบัติของคนเวียดนาม

ศึกษาถึงภัยพิบัติในประเทศเวียดนามและวิธีการปรับตัวรับมือในด้านภัยพิบัติธรรมชาติรวมไปถึงมาตรการและรูปแบบการเตือนภัยพิบัติและวิธีการป้องกันภัยของคนเวียดนาม

ความสัมพันธ์เวียดนาม – จีน ภายหลังสงครามสั่งสอน

ศึกษาปัจจัยและการดำเนินปรับความสัมพันธ์กับจีนภายหลังปี ค.ศ.1991 – ค.ศ.2011

พัฒนาการพิธีแต่งงานในเวียดนาม ค.ศ. 1900 – ปัจจุบัน

ศึกษารูปแบบของพิธีแต่งงานตั้งแต่ ค.ศ. 1900 จนถึงปัจจุบันว่าพิธีกรรมดังกล่าวมีพัฒนาการและเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างในปัจจุบัน

เวียดนามกับข้อพิพาททะเลจีนใต้

ศึกษาสาเหตุของการเข้าไปมีส่วนร่วมในกรณีข้อพิพาททะเลจีนใต้ของเวียดนาม

พัฒนาการเมืองท่าการค้าฮอยอันในคริสต์ศตวรรษที่ 17

ศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของกลุ่มคนต่างๆ ที่เข้ามาทำ การค้าขายในเมืองท่าฮอยอันของเวียดนามในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17

การปราบปรามคณะมิชชันนารีฝรั่งเศสในสมัยจักรพรรดิมิญ หมั่ง ค.ศ. 1820-1841

ศึกษาแนวคิดของจักรพรรดิมิญ หมั่ง ที่มีต่อประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะการเข้ามาเผยแพร่ศาสนาของคณะมิชชันนารีในประเทศเวียดนาม

ลัทธิเกาได่กับบทบาททางการเมือง

ศึกษาบทบาททางการเมืองของขบวนการต่อต้านอาณานิคมโดยองค์กรเกาได่ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาประวัติและแนวคิดของลัทธิ พัฒนาการการของลัทธิจนถึงปัจจุบัน

พัฒนาการการท่องเที่ยวของเวียดนาม: ศึกษาจากกรณีนักท่องเที่ยวไทยผ่านหนังสือและเว็บไซต์นำเที่ยว พ.ศ. 2529-2561

อธิบายถึงการปฏิรูปโด่ยเหมยใน พ.ศ. 2529 ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่เวียดนามในหลายๆ ด้าน

การศึกษาแรงจูงใจและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อบานาฮิลล์ในประเทศเวียดนาม

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของรายได้ และจำนวนนักท่องเที่ยวที่บานาฮิลล์ ประเทศเวียดนาม และแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อบานาฮิลล์

การท่องเที่ยวเชิงอาหารในเวียดนาม

ศึกษาประเภทของอาหารเวียดนามที่ได้ความนิยมจากนักท่องเที่ยวพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีต่ออาหารริมทางในประเทศเวียดนาม และเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหารในเวียดนาม

ศึกษาประติมากรรมฐานพระพุทธรูปศิลปะจามสมัยดงเดือง

ศึกษารูปแบบและอิทธิพลของศิลปะจากภายนอกที่เข้ามาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15 รวมถึงศึกษาความหมายของลวดลายที่ปรากฏบนฐานพระพุทธรูปศิลปะจามสมัยดงเดือง

ภาพพิมพ์ไม้พื้นเมืองดงโห่ (Tranh khắc gỗ dân gian Đông Hồ)

ศึกษาบริบทของภาพและรูปแบบ พัฒนาการ โดยมุ่งเน้นที่มาและความหมาย ศึกษามุมมองที่สะท้อนวิถีชีวิตชาวเวียดนาม ผ่านทางด้านคติความเชื่อ ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ